Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường Lệ thị xã Sầm Sơn ”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THỊ XÃ SẦM SƠN                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  Số : 317 /QĐ-UBND                         Sầm Sơn, ngày  06  tháng 03 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành  “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên
bãi biển và núi Trường Lệ thị xã Sầm Sơn ”
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND & UBND  ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản Lý Đô Thị thị xã Sầm Sơn .
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường Lệ năm 2012 ” .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng phòng QLĐT, Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị, Đội QLTT số 2; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
                                                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                               KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ, khối đoàn thể
- Như điều 3 QĐ                                                                             Đã ký
- Lưu VP 
 
                                                                                              Hoàng Văn Truyền
_____________________________________________________________
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                    Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
PHƯƠNG ÁN
Xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và
núi Trường Lệ thị xã Sầm Sơn
( Ban hành kèm theo Quyết định số : 317/QĐ-UBND ngày 06 / 3 / 2012
của UBND thị xã Sầm Sơn)
 


           I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN.

1.Thực trạng.
           Những năm gần đây, Sầm Sơn luôn xác định ngành kinh tế du lịch là trọng tâm của phát triển kinh tế – xã hội thị xã, đóng vai trò thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn người lao động.
          Tuy nhiên, công tác quản lý du lịch dịch vụ nói chung còn bộc lộ nhiều yếu kém, trong đó đặc biệt là tình trạng người bán hành rong quá nhiều đã gây không ít phiền hà, khó chịu cho du khách, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch “ Kỷ cương, Văn minh – Thân thiện” của đô thị du lịch Sầm Sơn;
          Hầu hết những người bán hàng rong đều không có trong danh sách được UBND các xã, phường và các ngành quản lý, không được tập huấn, trình độ văn hóa thấp, một số còn không biết chữ. Bán hàng cho du khách nều chưa vừa lòng thì nói năng mất lịch sự, thậm chí còn thô tục. Chủ yếu là bán hàng hóa kém chất lượng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường kém.
          Số lượng người bán hàng rong đông, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, hầu hết là không có việc làm, không có địa điểm kinh doanh, đời sống kinh tế gia đình khó khăn;
          2. Bảng điều tra số lượng hàng rong tại khuôn viên bãi biển, đường Hồ Xuân Hương và núi Trường Lệ:

 
Số
TT
 
Hàng hóa
Địa điểm và số người
 
Cộng
K.vực
Bãi
biển
Đường
Hồ Xuân Hương
Núi Trường Lệ
01
Bim bim, xôi, lạc, bánh đa, chè chén, chè đậu, tứng, đánh tầm quất
 
230
 
 
20
 
250
02
Phía Tây đường HXH: hàng ăn, giải khát và tạp hóa
 
 
70
 
 
70
03
Phía Đông HXH: Tạp hóa, Hải sản khô và các loại trò chơi
 
 
270
 
 
270
04
Sách, báo, ảnh 3D, kính
60
65
25
150
05
Chợ hải sản ở bến thuyền Trường Sơn, Trung Sơn và người bán hàng rong
 
220
 
 
 
220
06
Xe đẩy, xe đạp đôi
 
500
30
530
 
Tổng cộng
 
 
 
1.470

                                                        
          Trong 1.470 người bán hàng rong, dự tính người ở các xã, phường như sau:
          * Phường Trường Sơn                       : 330 người
          * Phường Bắc Sơn                             : 190 người
          * Phường Trung Sơn                         : 320 người
          * Phường Quảng Tiến , xã Quảng Cư         : 280 người
          * Huyện Quảng Xương                     : 170 người
            II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          1. Mục tiêu :
          Đảm bảo môi trường du lịch văn minh, giảm đi sự phiền hà, bức xúc, khó chịu cho du khách, tạo không khí thực sự thoải mái, vui vẻ, tự nhiên của du khách khi nghỉ mát tắm biển, dạo chơi và thăm quan. Đồng thời làm giảm bớt tình trạng lộn xộn, mất trật tự và vệ sinh môi trường tại khu du lịch.
          Đảm bảo về an ninh xã hội, kích thích tạo nên sản phẩm du lịch mới, điểm buôn bán mới sầm uất để du khách được tự do mua sắm, hạn chế được cò mồi ép giá, ép khách. Yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, phường và đơn vị quản lý phải phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện phương án.
          Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương của thị xã, đồng thời tuyên truyền đến huyện Quảng Xương không được bán hàng rong trong khu du lịch, các nhà trường cấm học sinh tham gia bán hàng rong;
          Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm;
          2. Giải pháp tổ chức thực hiện:
          a) Về tuyên truyền:
          - Trách nhiệm của Đảng Uỷ, UBND các xã, phường là tập trung chỉ đạo các chi bộ, khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể chính trị, các khu phố về chủ trương cấm bán hàng rong tại các điểm, các khu du lịch theo quy định của Chính phủ và của Thị uỷ, UBND thị xã, đến toàn thể cán bộ Đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân bằng các biện pháp cụ thể;
          - Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã và các xã, phường tập trung khảo sát các chị em bán hàng rong để tuyên truyền và ký cam kết bằng các danh sách cụ thể;
          - Phòng Giáo dục thị xã chỉ đạo các nhà trường cấp I, II và III tuyên truyền, nghiêm cấm triệt để các em học sinh tham gia bán hàng rong, phối hợp với Uỷ Ban BVCS trẻ em để tuyên truyền và ký cam kết không tham gia bán hàng rong;
          - Văn Phòng HĐND&UBND ra thông báo về việc cấm bán hàng rong trong khu du lịch của UBND thị xã đến các xã Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Hùng, Quảng Đại , Quảng Minh của huyện Quảng Xương để phối hợp tuyên truyền;
          - Đài Truyền Thanh thị xã xây dựng chương trình tuyền truyền cụ thể về chủ trương cấm bán hàng rong trong khu du lịch và các biện pháp xử lý hàng rong của UBND thị xã, thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh thị xã, Đài Truyền thanh các xã, phường và thông báo cho các cơ quan báo chí;
          - Xây dựng các biển báo cấm bán hàng rong ở các khu du lịch;
          b) Giải pháp để giảm thiểu hàng rong và tạo điều kiện việc làm:
          - Chỉ đạo UBND các phường bố trì các điểm kinh doanh hải sản tươi sống vào các chợ hiện có và các tuyến phía Tây đường Nguyễn Du. UBND phường Trung Sơn, Trung Sơn chỉ đạo dẹp bỏ các chợ cóc hiện có trên địa bàn để các chợ hoạt động tốt, chỉ đạo ban quản lý chợ Cột Đỏ, chợ Mới đầu tư tốt cơ sở hạ tầng cho các hộ tiểu thương vào kinh doanh, UBND phường Bắc Sơn trên cơ sở mặt bằng hiện có của khu thương mại đã được phê duyệt, trước mắt kêu gọi doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và quản lý đầu tư tạm khu chợ thương mại và chợ đêm để kinh doanh hàng hải sản khô, tươi sống, hàng lưu niệm, nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tạo thành chợ mua sắm và chợ đêm thương mại sầm uất của phường, để thu hút các hộ bán hàng tong vào kinh doanh trong chợ.
          - UBND thị xã sẽ đâut tư nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Trãi, đường Lê Thánh Tông, đường Nguyễn Du đoạn từ nhà thờ đến đường Nguyễn Hồng Lễ, để đảm bảo giao thông thuận lợi cho du khách vào mua sắm, giải quyết dứt điểm 2 chợ cóc hải sản ở hai khu vực bến thuyền trong khu vực bãi tắm phường Trường Sơn và Trung Sơn;
          3. Biện pháp xử lý:
          Các hộ kinh doanh hàng rong là đối tượng vi phạm hành chính mà số lượng người lại đông, trong khi đó các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật lại phải làm nhiều thủ tục để xử lý đối với một người vi phạm, mức xử phạt lại thấp, cho nên các lực lượng được giao nhiệm vụ phải thực hiện tốt những nội dung sau:
          - Trên cơ sở các đơn vị đã tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân và trực tiếp là những người bán hàng rong. Các đội ANTT bãi biển, núi Trường Lệ trực tiếp xử lý đối với những đối tượng cố tình vi phạm là những người bán hàng rong dưới sự chỉ đạo điều hành của Công Ty Cổ phần MTTĐT&DV-DLSầm Sơn, UBND các xã, phường phối hợp trực tiếp bố trí cán bộ tại các đội để theo dõi giám sát. Tập trung xử lý triệt để các loại hàng rong gồm: Hai khu bán hải sản ở hai bến thuyền hai đầu bãi tắm của phường Trường Sơn và Trung Sơn, những người kinh doanh bán hàng rong hải sản, bán kính, sách, báo tranh ảnh, ví da, chè chén, kẹo cao su, tầm quất và trẻ em bán bim bim, bánh đa vv...
          - Về xử lý: Vi phạm lần một nhắc nhở, lần hai xử phạt, lần ba tịch thu hàng hóa, dụng cụ hành nghề.
          - Thẩm quyền xử phát hành chính giao cho Đội trưởng các đội ANTT Liên ngành khuôn viên bãi biển, núi Trường Lệ và chủ tịch UBND các xã, phường.
          - Kho tạm giữ hàng hóa, vật dụng hành nghề được giữ tại Đội Kiểm Tra Quy Tắc thị xã, Đội ANTT nào thì đội đó chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa thu giữ.
 
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          1. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và công tác phối hợp:
          - Công tác tuyên truyền :
          + Đề nghị Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc thị xã và khối Đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên không tham gia bán hàng rong;
          + Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh thị xã, Uỷ ban bảo vệ CSTE, UBND các xã, ph­ường, hiệu tr­ưởng các nhà trư­ờng tuyên truyền cho nhân dân, học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của UBND thị xã về nghiêm cấm bán hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trư­ờng Lệ.
          - Công tác xử lý :
          + Giao Công ty Cổ phần MTĐT&DV-DL Sầm Sơn trực tiếp chỉ đạo các Đội ANTT xử lý nghiêm túc đối với những tr­ường hợp vi phạm.
          + Phối hợp với UBND các xã, phư­ờng, Đội QLTT số 2, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị trong công tác xử lý vi phạm;
          + Giao Công an thị xã xử lý nghiêm túc đối với những đối t­ượng chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
          2. Thời gian thực hiện:
          - Tháng 02 / 2012 các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND các xã, ph­ường thông qua phư­ơng án.
          - Tháng 3 và tháng 4 tập trung cho công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện ph­ương án.
          - Tháng 5 Công ty Cổ phần MTĐT&DV-DL Sầm Sơn, UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lư­ợng ra quân xử lý./.
 
 
                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                               KT.CHỦ TỊCH
                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                 Đã ký
 
 
                                                                                        Hoàng Văn Truyền
 

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)