Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THỊ XÃ SẦM SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số : 318 /2012/QĐ-UBND                    Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh
dịch vụ nhiếp ảnh”
 
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn Hóa – TT và Du Lịch thị xã Sầm Sơn .
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng VH-TT&DL, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
                                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                         KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ, khối đoàn thể                                                            Đã ký
- Như điều 3 QĐ
- Lưu VP
                                                                                    Hoàng Văn Truyền
______________________________________________________________
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
PHƯƠNG ÁN
Tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh
 thị xã Sầm Sơn
( Ban hành kèm theo Quyết định số : 318/QĐ-UBND ngày 06 / 3 / 2012
của UBND thị xã Sầm Sơn)
_______________
            I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ NHIẾP ẢNH:
          1. Kết quả :
          Trong những năm qua công tác dịch vụ nhiếp ảnh đã giải quyết được đời sống và việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn thị xã. Đảm bảo một phần an sinh xã hội đóng góp ngân sách hàng năm hàng trăm triệu đồng, quảng bá được hình ảnh của du lịch Sầm sơn đến với du khách trên mọi miền đất nước.
          Tổng số thợ chụp ảnh toàn thị xã có 291 và người trả ảnh trên 300 người trong đó: phường Trung Sơn có 29 người, phường Bắc Sơn có 105 người, phường Trường Sơn 157 người, có 3 cơ sở in ảnh ở 03 bãi A, B, C . Công tác quản lý do UBND các phường quản lý điều hành từ tập huấn, thu thuế, may áo, làm các;
          2. Tóm lại yếu kém:
          - Trình độ văn hóa của những người hoạt động trong lĩnh vực này còn thấp, văn hóa ứng xử giao tiếp kém;
          - Nghiệp vụ chuyên môn tay nghề yếu, một bộ phận thợ chụp ảnh, người trả ảnh có biểu hiện ép giá, ép khách, tranh dành khách, cãi nhau với khách.
          - Mặc áo đồng phục đeo biển hiệu không đồng đều, chụp không đúng nơi đã đăng ký, không xuất hóa đơn và giấy biên nhận chụp ảnh cho khách, trả ảnh lộn xộn.
          - Chưa có chủ thể điều hành quản lý trực tiếp tập trung và thống nhất, giao cho các phường quản lý mới có tập trung thu thuế, cấp các, áo chưa có người quản lý trực tiếp và xử lý sai phạm trong suốt thời gian của mùa hè;
          - Công tác chủ trì phối hợp của các cơ quan chức năng của thị xã để kiểm tra xử lý hầu như không thực hiện.
          - Công tác tài chính mới có tập trung thu thuế, phí chưa có đầu tư chi trả cho công tác quản lý;
            II. MỤC TIẾP VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Mục tiêu:
          Trên cơ sở của những tồn tại yếu kém nêu trên, công tác quản lý dịc vụ nhiếp ảnh hiện nay trên địa bàn thị xã đang gây ra dư luận và hình ảnh không tốt cho du khách, nếu không có giải pháp quản lý và xử lý sẽ ảh hưởng lớn đến uy tín của du lịch Sầm Sơn. Đòi hỏi sự cần thiết phải có một đơn vị chịu trách nhiệm đúng ra tổ chức quản lý kinh doanh loại dịch vụ này và chịu trách nhiệm trước UBND thiax, để từng bước đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh mang tính chuyên nghiệp, nề nếp, kỷ cương văn minh lịch sự vủa loại hình kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh. Tổ chức và giải quyết tốt trật tự kinh doanh của các loại hình kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh, đảm bảo kỷ cương văn minh trong giao tiếp, ứng xử, văn hóa du lịch, chấm dứt tình trạng éo giá, ép khách;
          Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng, các đoàn thể, chính quyền các xã, phường phải phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, du khách và những người kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh về ý thức nâng cao chất lượng du lịch – dịch vụ. Các cơ quan chức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ quản phải bố trí lực lượng quản lý chuyên nghiệp, có năng lực và trình độ quản lý, giám va chạm, chịu trách nhiệm trước công việc, thực hiện việc quản lý đúng quy định của pháp luật và của UBND thị xã Sầm sơn.
          2. Giải pháp thực hiện:
          * Về cơ quan quản lý trực tiếp :
          - Công Ty Cổ phần MTĐT&DV-DL Sầm Sơn được UBND thị xã Sầm Sơn giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ công tác kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh gồm thợ chụp ảnh, người trả ảnh, in ảnh (lò màu MILILAP) số lượt ổn định như năm 2011;
          - Đơn vị phối hợp với Công Ty tham gia quản lý và UBND các phường Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn và các ngành có liên quan ;
          - Đơn vị kiểm tra xử lý vi phạm là UBND các phường, Đội QLTT số 2 , Công An thị xã, theo đúng chức năng thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với chủ thể quản lý là Công Ty Cổ phần MTĐT&DV-DL và các nhân chứng người chụp ảnh, trả ảnh ( nếu có vi phạm);
          * Về công tác quản lý:
          Đối với Công Ty phải có đội quản lý chuyên trách cả mùa hè và mùa đông ở các điểm, khu du lịch, được trang bị nghiệp vụ chuyên môn về quản lý nhiếp ảnh trên cơ sở học tập các quy định của UBND thị xã về quản lý nhiếp ảnh, được trang bị quần áo đồng phục;
          - Nơi làm việc được bố trí trực tiếp tại 3 nhà của 3 đội bảo vệ trật tự ở khuôn viên bãi biển một tổ ở nhà bảo vệ trên núi của Công Ty dưới sự điều hành trực tiếp của giám đốc công ty;
          - Đối với thợ chụp ảnh trên cơ sở danh sách quản lý năm 2011 của các phương, công ty cùng với các phường tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương của UBND thị, phải đăng ký với Công ty mới được phép kinh doanh;
          - Điều kiện được đăng ký hành nghề tham gia hoạt động KD với Công ty:
          + Là những người có chứng chỉ hành nghề phải có đơn đăng ký kinh doanh gửi Công ty đăng ký người chụp ảnh, người trả ảnh, cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Công ty, của thị xã;
          + Là những người chấp hành nghiêm các quy định của UBND thị xã, của Công ty về công tác quản lý hè và dịch vụ nhiếp ảnh, không vi phạm pháp luật, vi phạm trong hoạt động kinh doanh của các năm trước;
          + Nộp tiền các khoản thuế, phí, áo, biển hiệu đồng phục theo quy định của pháp luật;
          + Phải có tác phong giao tiếp văn minh, lịch sự, khi hành nghề phải mặc trang phục đồng phục;
          + Đăng ký khu vực nào thì được chụp ở khu vực đó, không được chụp ảnh khu vực không được đăng ký;
          + Phải chấp hành việc xuất biên lai chụp ảnh và ghi số nhật ký cho khách hàng khi chụp ảnh, trả ảnh;
          * Về trách nhiệm của Công Ty MTĐT&DV-DL Sầm Sơn:
          - Cấp các áo đồng phục sau khi thợ chụp ảnh đã ký hợp đồng và thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính;
          - Tổ chức quán triệt chủ trương quản lý và các quy định của thị xã cho thợ chụp ảnh;
          - Tổ chức hướng dẫn người chụp ảnh thực hiện các thủ tục trở thành nhân viên của Công ty theo luật doanh nghiệp;
          - Tổ quản lý chia địa bàn tuần tra kiểm soát, đôn đốc kịp thời phát hiện các vi phạm đối với thợ chụp ảnh, thiếu văn hóa trong ứng xử giao thiếp, ép giá, ép khách, quay ảnh, đánh nhau cài nhau, tranh giành khách, không xuất biên lai, ghi nhật ký cho khách hàng, trả ảnh không đúng, ảnh không đảm bảo chất lượng, in phóng không đúng số lượng. Để xử lý theo quy định của pháp luật;
          - Công khai giá cả: Niêm yết công khai giá ảnh tại các khu vực bãi tắm, các nhà nghỉ, khách sạn, bản giá niêm yết tuyên truyền trên đài truyền thanh bãi biển;
          - Các tổ chụp ảnh phải bố trí khu vực trả ảnh đăng ký tại các cụm ki ốt trên khuôn viên;
          - Mỗi khu vực chụp ảnh ở các bãi tắm đều thành lập tổ tự quản;
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          1. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và công tác phối hợp:
          - Đối với UBND các xã, phường phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia làm công tác dịch vụ nhiếp ảnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của UBND thị xã , kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với đơn vị được giao quản lý, phối hợp xử lý hành chính các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý;
          - Đối với Công an phường, Công an thị xã phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xã hội, đánh chửi nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách;
          - Đối với Đội bảo vệ trật tự bãi biển, núi Trường Lệ phối hợp tổ chức phát hiện, ngăn chặn các trường hợp chụp, trả ảnh không phép, vi phạm trong quá trình kinh doanh;
          - Đối với các cơ quan khách sạn, nhà nghỉ, tuyên truyền phối hợp, phát hiện các trường hợp ép giá, ép khách khi trả ảnh để xử lý như: Báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;
          - Đối với Đội QLTT số 2, phối hợp xử lý việc ép giá, ép khách, kinh doanh không có đăng ký;
          - UBND các phường và các phòng ban chức năng của thị xã phải chỉ đạo tốt việc thực hiện các quyd dịnh của UBND thị xã về quản lý dịch vụ nhiếp ảnh đối với các đơn vị được giao quản lý và phối hợp;
          2. Công tác thu, chi tài chính:
          UBND các xã, phường, Chi Cục thuế Sầm Sơn xây dựng mức thu thuế, phí, tập huấn, Công ty xây dựng mức tiền may áo, làm các, giấy biên nhận trình UBND thị xã phê duyệt;
          3. Xử lý vi phạm:
          Tất cả các trường hợp vi phạm về: ép giá, ép khách, quay ảnh, thiếu văn minh lịch sự với khách, chửi nhau, tranh giành khách, kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký, chạy đuổi bám theo khách và không đăng ký kinh doanh, không mặc đồng phục đeo biển hiệu theo quy định đều bị xử lý theo quy định của pháp luật và của UBND thị xã;
          Các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và các đơn vị tham gia phối hợp, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trên cơ sở các quy định của UBND thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả;
          Thời gian tổ chức thực hiện ngày sau khi UBND thị xã Sầm Sơn phê duyệt phương án này./.
 
                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                               KT.CHỦ TỊCH
                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
 
                                                                                                                        Đã ký
 
 
                                                                                        Hoàng Văn Truyền
 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)