Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các đường giao nhau với đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THỊ XÃ SẦM SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số :   313 /QĐ-UBND                               Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Vê việc ban hành  “ Phương án tổ chức giao thông tuyến
đường Hồ Xuân Hương và các đường giao nhau với
đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn”
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản Lý Đô Thị, Trưởng Công An thị xã Sầm Sơn .
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các đường giao nhau với đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng phòng QLĐT, Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị; Trưởng Công An thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                                 KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ và khối đoàn thể
- Như điều 3 QĐ                                                                            Đã ký
- Lưu VP
 
                                                                                               Hoàng Văn Truyền
______________________________________________________________
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THỊ XÃ SẦM SƠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               Sầm Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2012

 
PHƯƠNG ÁN
Tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và với đường
giao nhau với đường Hồ Xuân Hương – thị xã Sầm Sơn
( Ban hành kèm theo quyết định số 313 QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2012
của UBND thị xã Sầm Sơn )
  
          I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN.
          1. Thực trạng.
- Do thuận lợi về điều kiện tự nhiên, cùng với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thị xã Sầm Sơn đã và đang là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Giao thông đô thị từng bước được đầu tư nâng cấp, công tác tổ chức giao thông được quan tâm, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng từng bước nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân chấp hành Pháp luật về an toàn giao thông.
          - Mùa hè hàng năm có hàng chục vạn lượt du khách và hàng ngàn xe ô tô, xe máy đến Sầm Sơn mỗi ngày, cùng với hơn 800 xe xích lô, gần 200 xe điện, 500 xe đạp đôi do các doanh nghiệp và tư nhân đầu tư tham gia dịch vụ vận tải hành khách, hơn 300 khách sạn, cơ sở lưu trú xây dựng tập trung ở hai phường Bắc Sơn và Trường Sơn.
          - Đường Hồ Xuân Hương có chiều dài 1,5km từ chân Đền Độc Cước (phường Trường Sơn) đến đường Lê Thánh Tông (phường Bắc Sơn), lòng đường rộng 6,5m, có dải phân cách cứng được tổ chức lưu thông một chiều cho một phần đường, không phân làn đường cho các loại phương tiện và giao nhau với 12 đường ngang, có 40 khách sạn, cơ sở lưu trú mở cổng trực tiếp ra đường Hồ Xuân Hương.
          Với tình hình về hạ tầng và công tác tổ chức giao thông như hiện nay vào mùa hè hàng năm đã gây ra sự ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông, nhất là trên đường Hồ Xuân Hương và một số tuyến đường giao nhau với đường Hồ Xuân Hương, thuộc 2 phường Bắc Sơn và Trường Sơn, đặc biệt là vào ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.
2. Nguyên nhân.
          a) Nguyên nhân khách quan.
          - Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông trên các tuyến đường chưa được đáp ứng, một số đường ngang không có vỉa hè hoặc có nhưng đang được bố trí kinh doanh giải quyết việc làm cho nhân dân.
          - Các loại phương tiện tham gia giao thông, nhất là ô tô, xe máy và lưu lượng du khách hàng năm đến Sầm Sơn đều tăng.
          - Mật độ khách sạn, cơ sở lưu trú xây dựng tập trung trên các tuyến phố phía đông đường Thanh Niên.
          b) Nguyên nhân chủ quan.
          - Công tác tổ chức giao thông, phân luồng, tuyến chậm khắc phục, thay đổi để phù hợp với tình hình.
          - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong việc chấp hành Pháp luật về ATGT chưa được chú trọng đúng mức.
          - Ý thức chấp hành Pháp luật giao thông của một bộ phận nhân dân, du khách, người điều khiển phương tiện giao thông chưa cao, nhất là người điều khiển phương tiện xe ôtô điện, xe xích lô.
          - Công tác hướng dẫn, kiểm tra xử lý vi phạm về ATGT của chính quyền các cấp, cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa đồng bộ.
          II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP. 
1. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ:     
- Chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Hồ Xuân Hương và một số đường giao nhau với đường Hồ Xuân Hương ( thuộc P.Trường Sơn và P.Bắc Sơn ) phục vụ đi lại thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.
- Tổ chức lắp đặt bổ sung các loại biển báo hiệu đường bộ trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế giao thông hiện nay.
- Hạn chế hoạt động của xe ôtô, ôtô điện và xe xích lô trên một số tuyến đường.
- Tổ chức các điểm đỗ xe phục vụ nhu cầu của nhân dân.
- Huy động lực lượng cắm chốt để hướng dẫn, chỉ huy giao thông ở các điểm nhằm chống ùn tắc giao thông.
2. Giải pháp:
a) Cấm các phương tiện: Xe ôtô, ôtô điện và xe xích lô tham gia giao thông trên một số tuyến đường sau: 
- Tuyến đường Đông – Tây: (Đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Hồ Xuân Hương) Gồm: Đường Tô Hiến Thành, Lê Lợi, Lê Hoàn, Tây Sơn (P. Trường Sơn), Lê Lai, Nguyễn Văn Cừ, Bà Triệu, Tống Duy Tân, Lê Văn Hưu (Phường Bắc Sơn).
- Tuyến đường Hồ Xuân Hương: Đoạn từ bãi gửi xe chân Đền Độc Cước đến điểm giao cắt với đường Lê Thánh Tông.
          b) Thời gian cấm: Từ 18h đến 22h vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần
                                                                              (Từ 01/7 đến 31/7/2012)
c) Cấm tất cả các phư­ơng tiện đỗ trên các tuyến đư­ờng: Lê Thánh Tông (Đoạn từ đ­ường Nguyễn Du đến đư­ờng Hồ Xuân H­ương); Đ­ường Lê Văn H­ưu, Tống Duy Tân, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lai, Lê Hoàn, Tô Hiến Thành (đoạn từ đ­ường Thanh Niên đến đ­ường Hồ Xuân H­ương); Đư­ờng Hồ Xuân Hư­ơng (từ chân đền độc cư­ớc đến điểm giao cắt với đường Lê Thánh Tông).
d) Cấm xe xích lô trẻ em hoạt động trên trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thị xã.
đ) Tổ chức nơi đỗ xe:
Ngoài bãi đỗ xe tại sân các Khách sạn, nhà nghỉ, UBND sẽ tạm sử dụng các bãi đỗ xe sau:
* Phường Trường Sơn:
- Núi Trường Lệ :                                         02 điểm.
- Chân đền Độc cước:                                01 điểm.
- Sân Đội Kiểm tra Quy tắc:                       01 điểm
- Sân Trung tâm TDTT:                               01 điểm.
- Đường Thanh Niên:                                  01 điểm.
- Bến xe khách:                                           01 điểm.
- Khu phố Trung Mới:                                 01 điểm.
* Phường Bắc Sơn:
- Khu đất của Ngân hàng Công thương:   01 điểm.
- Đường thanh Niên:                                   01 điểm.
- Sân trường THCS Bắc Sơn:                   01 điểm.
- Sân Khách Sạn Vinasin:                          01 điểm.
- Đường Lê Văn Hưu:                                01 điểm
* Phường Trung Sơn:                             01 điểm(Phía tây đường HXH).
* Xã Quảng Cư:                                        01 điểm (Khu vực Sinh thái)
Ngoài những điểm trên các xã, phường có thể vận dụng các vị trí thuận lợi để tổ chức trông giữ xe khi được phép của cơ quan có thẩm quyền.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Công tác tuyên truyền: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch các phường, xã, chủ các doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định của chính quyền địa phương để cán bộ và nhân dân và du khách thực hiện.
          2. Giao công an thị xã chủ trì phối hợp với UBND phường Trường Sơn , Bắc Sơn và Trung SơnHuy động lực lượng (Công an, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ, Thanh niên tình nguyện), tổ chức lực lượng cắm chốt để tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông theo phương án
          Dự kiến lực lượng tham gia cắm chốt tại 13 điểm (Trường Sơn 6 điểm, Bắc Sơn 7 điểm dọc theo đường Thanh niên (P.Trường Sơn và Bắc Sơn) và điểm giao nhau giữa đường Hồ Xuân Hương với đường Lê Thánh Tông, điểm nối đường Hồ Xuân Hương với bãi gửi xe chân đền Độc Cước.
          3. Công an thị xã chủ trì phối hợp với phòng QLĐT, phòng Tài chính – KH, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện phương án trình chủ tịch UBND thị xã phê duyệt.
          4. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm: Công an thị xã Sầm Sơn, đội Quy tắc đô thị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức lực lượng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án và xử lý các trường hợp vi phạm./.
                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi gửi:                                                                                     KT.CHỦ TỊCH
- Công an tỉnh, Sở GTVT                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Thị ủy,HĐND (BC)
- CT, các PCT UBND thị                                                              Đã ký
- Các cơ quan, đơn vị,                                                              
- UBND các xã, phường,                                                                    
- Lưu, VPUB,                                                                   Hoàng Văn Truyền
 

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)