Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

  UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THỊ XÃ SẦM SƠN                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số : 315 /2012/QĐ-UBND                      Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại
trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”
 
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND&UBND  ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 1999/QD-UBND ngày 13/2/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2020;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh Tế thị xã Sầm Sơn;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Kinh Tế thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                             KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ, khối đoàn thể                                                              Đã ký
- Như điều 3 QĐ
- Lưu VP
                                                                                        Hoàng Văn Truyền
_______________________________________________________________
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ SẦM SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2011
 

                                   
PHƯƠNG ÁN
Bố trí sắp xếp dịch vụ thương mại năm 2012
( Ban hành kèm theo quyết định số: 315/2012/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND Thị xã Sầm Sơn)
 
 
Phần 1:
 
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN;
          1. Sự cần thiết:
         Du lịch Sầm Sơn là ngành kinh tế trọng yếu trong định hướng phát triển kinh tế của thị xã Sầm Sơn; là ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh cả về lượt khách, doanh thu và chất lượng phục vụ; bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2011, đạt 25,9% .
        Ngành dịch vụ thương mại chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch của thị xã Sầm Sơn, hàng năm dịch vụ thương mại mang lại nguồn thu lớn cho địa phương chiếm 1/3 giá trị sản xuất của ngành dịch vụ;
        Trong những năm qua, hệ thống dịch vụ thương mại đang được mở rộng, phát triển cả về mạng lưới dịch vụ, số lượng, chủng loại, mẫu mã , chất lượng hàng hoá và chất lượng phục vụ; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách. Dịch vụ thương mại đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng phát triển các ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế thị xã;
        Tuy nhiên, dịch vụ thương mại Sầm Sơn trong những năm qua còn nhiều hạn chế; Đó là những khó khăn trong quy hoạch sắp xếp mạng lưới dịch vụ, về phong cách, chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng, giá cả hàng hóa trong mùa du lịch.
        Bởi vậy, việc sắp xếp, bố trí và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Sầm Sơn là hết sức cần thiết.
        2. Những căn cứ lập phương án
        - Quyết định số 1816 / QĐ- UBND, ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn đến năm 2025; tầm nhìn 2035;
        - Quyết định số 3550 / QĐ- UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn đến năm 2020;
        - Quyết định số 1999/QĐ – UBND, ngày 13 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thanh hoá 2010-2020 và các văn bản hướng dẫn;
        - Nghị quyết 02 của Thị uỷ Sầm Sơn về việc thực hiệnĐề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2011 – 2015’’.
        - Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Sầm Sơn, tại công văn số 1033/UBND-VP, ngày 25/10/2011 về việc lập phương án sắp xếp hoạt động dịch vụ thương mại năm 2012;
        - Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay về kinh doanh hàng hóa thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn,
Phần 2:
THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHỮNG NĂM QUA
        I. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới dịch vụ TM :
        Trên cơ sở Quy hoạch chung thị xã giai đoạn 2000 – 2010, trên địa bàn thị xã đã hình thành các cụm dịch vụ thương mại, mạng lưới chợ tại các xã, phường. Hàng năm UBND thị xã đã ban hành các quy định về hoạt động du lịch và giao nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng, Uỷ ban nhân dân các xã, phường và Cty CP dịch vụ MT& TMDL sắp xếp, tổ chức quản lý dịch vụ thương mại trên từng khu vực như: dịch vụ khu vực bãi biển, khu vực trên núi Trường lệ, Khu sinh thái Quảng Cư, dọc các trục đường theo hướng đông tây, hướng Bắc Nam; đã đáp ứng tốt nhu cầu tham quan tìm hiểu thị trường và nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Sầm Sơn ngày càng phát triển.
        1. Kết quả hoạt động dịch vụ thương mại:
        1.1 Quy mô mạng lưới thương mại và thị trường hàng hoá;
        - Về Chợ: Thị xã có 4 chợ; gồm:
        * Chợ Cột Đỏ - phường Trường Sơn là chợ hạng 2; có 350 kiôt và điểm bán hàng, số lượng điểm bán hàng tăng về mùa hè, giảm về mùa đông. Hiện đang là nơi có lượng hàng hoá phong phú, thu hút nhiều người tiêu dùng và du khách đến mua sắm.
        * Chợ Mới - phường Trung Sơn là hạng 1; đầu tư theo hình thức BOT; có lớn hơn 400 kiot và điểm bán hàng; được đầu tư đưa vào hoạt đông đầ năm 2007, đến nay chợ đã xuống cấp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chợ. 
        * 2 chợ hạng 3 là: Chợ Chùa phường Quảng Tiến và chợ nông thôn xã Quảng Cư, thuộc diện chợ tạm, đang trong thời kỳ kêu gọi đầu tư để chuyển đổi.
        - Cụm thương mại: Được hình thành và phân bố tại các tụ điểm dân cư ở các xã, phường; hoạt động phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn dân cư; thời gian hoạt động suốt các tháng trong năm; gồm:
        * Cụm TM Cột đỏ - phường Trường Sơn: 56 điểm KD gồm các mặt hàng như VLXD - trang thiết bị gốm sứ; Sản phẩm may mặc, đồ dùng sinh hoạt, dược phẩm, lương thực – thực phẩm...
        * Cụm TM dọc đường Ngô Quyền, và cụm dọc đường Nguyễn Trãi thuộc phường Trung Sơn; có 75 điểm KD, gồm các mặt hàng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.
        * Cụm TM dọc trục đường Trần Hưng Đạo - cảng Hới - phường Quảng tiến; có 84 điểm KD các mặt hàng phục vụ sản xuất nghề cá như phụ tùng máy móc, nguyên liệu, vật liệu sản xuất – xây dựng, mộc gia dụng cao cấp và hàng tiêu dùng cho nhân dân.
        * Cụm TM quanh chợ Quảng Cư có 30 điểm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân trên địa bàn.
        - Tụ điểm thương mại phục vụ du lịch: được bố trí dọc theo các tuyến đường và trong các khu du lịch như:
        Cụm kiôt bãi biển: hiện có 34 kiôt; khu vực từ chân Đền Độc Cước đến Mai Trang có 25 kiôt đã đi vào hoạt động có nền nếp, phục vụ du khách tắm biển; Từ Mai Trang đến vạn chài có 9 kiốt mới đi vào hoạt động, đang thu hút du khách ngày một đông, góp phần mở rộng khu du lịch ra phía bắc.
        Trục đường Hồ Xuân Hương:
        Hành lang phía tây đường là mặt tiền các nhà hàng khách sạn, không bố trí các điểm KD cố định.
        Vào mùa du lịch hàng năm, trên vỉa hè ban đêm được bố trí hoạt động theo kiểu chợ đêm, có hơn 500 điểm bán hàng cố định gồm các mặt hàng lưu niệm - TCMN, May mặc, đồ chơi - điện tử, hải sản khô...ngoài ra còn có số lượng hơn 300 phương tiện bán hàng lưu động bằng các xe đẩy, xe đạp, hàng bưng bê...ảnh hưởng đến văn minh thương mại và cảnh quan môi trường.
        Trục đường Thanh Niên: chủ yếu là các khách sạn, nhà hàng phục vụ du lịch; tuy nhiên còn có1số điểm KD thuỷ sản tươi sống như nhà hàng Sơn Quy,Thanh Hợi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường đô thị...
        Trục Nguyễn Du: có 106 điểm KD (là các cửa hàng, nhà hàng) được bố trí tại hộ gia đình, gian hàng cố định kinh doanh các mặt hàng gốm sứ-VLXD; Hàng tiêu dùng; hàng ăn, Karoke, hàng hải sản khô - tươi sống và các dịch vụ khác...
        Trục đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền: là trục đường nằm trong khu dân cư có 82 điểm kinh doanh (cửa hàng, nhà hàng) được bố trí tại nhà hộ gia đình gồm các mặt hàng chủ yếu như hàng hải sản khô và tươi sống, hàng VLXD, hàng tiêu dùng và các dịch vụ khác....
        Trục đường Lê Lợi: là đường chính vào thị xã Sầm Sơn có 120 kiôt bán hàng và các cửa hàng cố định kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng: Vật liệu xây dựng, hàng lưu niệm, hàng ăn, hàng tạp hoá và các văn phòng giao dịch ngành nghề khác...Trong đó đoạn phía đông Đường Thanh Niên đến đường HXH có 22 Kiốt (giáp tường rào KS Lê lợi) lắp ghép kinh doanh trong mùa hè.
        Trục đường Tây Sơn (đoạn phía đông đường Thanh niên đến đường HXH) có 40 kiốt hai bên đường kinh doanh hàng ăn, hàng lưu niệm..
        Trục đường Bà Triệu có 28 kiôt bán hàng lưu niệm, hàng ăn
        Các cụm kiốt khu vực bãi tắm, khu vực hòn trống mái và khu sinh thái Quảng Cư, dịch vụ thương mại ở khu vực này hoạt động theo mùa du lịch. 
1.2 Hiệu quả kinh tế - xã hội:
        Năm 2011, Dịch vụ thương mại đạt 620 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch, tăng 28 % so với cùng kỳ.
        Tăng trưởng dịch vụ thương mại hàng năm đang là yếu tố quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã theo hướng ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ.
        Tạo ra nguồn thu cho ngân sách địa phương, ổn định được công ăn việc làm cho nhân dân, giảm dần các tệ nạn xã hội.
        Góp phần khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp.
        2. Mặt còn hạn chế và những nguyên nhân;
        2.1 Hạn chế:
        - Một số điểm dịch vụ thương mại còn tràn lan vào cuối hè, không theo quy hoạch.
        - Các cửa hàng bán hàng vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây mất cảnh quan đô thị , không đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và cản trở giao thông.
        - Chất lượng hàng hoá chưa cao, chưa có thương hiệu.
        - Văn minh thuơng mại còn nhiều hạn chế.
        - Vẫn còn một số chợ cóc gây cản trở giao thông, ôi nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị như trên địa bàn phường Bắc Sơn,Trung Sơn...
2.2 Nguyên nhân:
        - Ý thức của người tham gia kinh doanh còn yếu kém;
        - Quy hoạch mạng lưới dịch vụ thương mại chưa được quan tâm đúng mức;
        - Các cấp, ngành chưa cương quyết xử lý những vi phạm để đảm bảo tính răn đe, giáo dục;
        - Nhu cầu đời sống và việc làm tạo áp lực trong việc kinh doanh dịch vụ thương mại vượt quá khả năng cho phép.
        - Sự phối hợp trong quản lý điều hành giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, thống nhất cao.
        - Đại bộ phận nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ thương mại chưa được đào tạo, bồi dưỡng.
Phần 3:
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI NĂM 2012.
I/ QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU;
1. Quan điểm:
        -Sắp xếp theo quy hoạch đã được phê duyệt;
        - Đảm bảo văn minh thương mại, môi trường, cảnh quan đô thị và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương;
        - Đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân; tham quan và tìm hiểu thị trường, đầu tư của du khách;
        - Đa dạng hóa các ngành dịch vụ thương mại, nhất là các loại hàng hoá có giá trị gia tăng và chất lượng cao với cơ sở hạ tầng đảm bảo, phương thức kinh doanh tiên tiến;
        - Phát triển dịch vụ thương mại phải đi đôi với khuyến khích phát triển các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
        - Tăng cường sự quản lý nhà nước về thương mại..
2.Mục tiêu:
        2.1 Mục tiêu tổng quát:   
        - Đưa hoạt động dịch vụ thương mại vào nền nếp ngay từ năm 2012; đảm bảo văn minh thương mại, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải quyết việc làm cho nhân dân theo tinh thần: “ Vì một đô thị biển văn minh, thân thiện.
        - Thông qua bán hàng, giới thiệu được sản phẩm hàng hoá của địa phương, từng bước đưa mạng lưới dịch vụ thương mại phục vụ du lịch được hoàn thiện và phát triển đảm bảo văn minh thương mại; giải quyết ổn định việc làm theo hương chuyên nghiệp hoá cho lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
        - Hình thành các khu phố thương mại, khuyến khích đầu tư các khu thương mại, các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn.
        2.2 Mục tiêu cụ thể và nguyên tắc sắp xếp:
        - Thực hiện sắp xếp, bố trí chức năng theo khu vực và tuyến đường:
        - Hàng tươi sống bố trí từ đường Thanh niên trở về phía tây;
        - Trên các tuyến đường không được bố trí hàng ăn ngoài vỉa hè;
        + Tuyến đường Hồ Xuân Hương: bố trí bán hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ; thời gian hoạt động từ 19h đến 22h; bố trí 2m chiều ngang dọc theo bờ chắn sóng;
        + Đường Thanh Niên: nhà hàng ăn uống, hàng lưu niệm, tạp hoá trên xe đẩy, xe đạp ... đáp ứng nhu cầu du khách, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường;
        + Đường Nguyễn Du, đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Trãi:
 Bố trí các Nhà hàng, hàng dân dụng, hàng hải sản( khô và tươi sống) và các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương và du khách;
        + Đường Lê Lợi, Lê Hoàn, đường Tây Sơn, Lê Lai, Nguyễn Văn Cừ, đường Bà Triệu, Lê Thánh Tông: hàng lưu niệm, hàng tạp hoá, giải khát, các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống .
        + Mạng lưới chợ:
        Chuyển đổi công tác quản lý và Nâng cấp 4 chợ hiện có đảm bảo dịch vụ thương mại tổng hợp. Hình thành đưa vào hoạt động chợ đêm phục vụ du khách, Xúc tiến lập dự án chợ đầu mối hải sản tại phường Quảng Tiến.  
        + Khu vực bãi biển: Duy trì 34 kiốt phục vụ dịch vụ phao bơi, áo tắm, giải khát và ăn nhẹ;
II/ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN . 
        1. Duy trì ổn định mạng lưới thương mại hiện có trong khu dân cư tại các xã, phường; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo văn minh thương mại và trật tự đô thị.
        Cụ thể:
        - Tổ chức, quản lý tốt hoạt động của 4 chợ tại các phường, xã; đảm bảo dịch vụ tổng hợp.
        Năm 2012; tổ chức chuyển đổi mô hình quản lý theo kế hoạch của tỉnh 3 chợ gồm: Chợ cột đỏ, chợ chùa và chợ Quảng Cư theo QĐ 2417/QĐ- UBND Tỉnh.
        - Tổ chức quản lý, đưa vào nền nếp hoạt động các loại hình dịch vụ trên các tuyến đường trong khu dân cư: Lập sơ đồ và xác định chức năng cho từng tuyến đường hướng Bắc – Nam và Đông –tây;
        Yêu cầu tất cả các nhà hàng, kiốt khi được phép, chỉ kinh doanh phạm vi trong nhà, trong kiốt; không làm thêm mái che, mái vẩy lấn chiếm; ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.
        2. Trên các tuyến đường chính hướng Bắc Nam:
        - Đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo và trục đường quanh chợ Quảng Cư; sắp xếp cho đăng ký dịch vụ các mặt hàng phục vụ tiêu dùng, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn; bố trí các điểm bán hàng phục vụ du khách vào mùa du lịch như: Hàng Thuỷ hải sản tươi sống, hàng hoá mang thương hiệu Sầm Sơn...
        -  Đường hồ xuân Hương:
        Tiếp tục duy trì hoạt động chợ đêm trên vỉa hè phía đông đường, Dành chiều ngang 2m dọc theo bờ chắn cát, phần còn lại để lối đi cho du khách), Uỷ ban nhân dân các phường bố trí cho các hộ kinh doanh các mặt hàng lưu niệm- TCNM, hàng tạp hóa, đặc sản địa phương Thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
        - Đường Thanh Niên: Dành cho bãi đỗ các phương tiện giao thông , hàng lưu niệm, tạp hoá trên xe đẩy, xe đạp ... đáp ứng nhu cầu du khách, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường;(thông báo tập trung người bán hàng trên xe đẩy tập trung trên hành lang trục đường);
        3. Tuyến đường trục ngang hướng đông – Tây:
        Duy trì như đã sắp xếp năm 2011:
        - Đường Lê Lợi đoạn từ Thanh Niên đến Hồ Xuân Hương duy trì 22 kiốt kinh doanh các mặt hàng: giải khát, tạp hoá, lưu niệm.
        - Đường Tây Sơn đoạn từ Thanh Niên đến Hồ Xuân Hương duy trì 40 kiốt kinh doanh các mặt hàng: giải khát, tạp hoá, lưu niệm.
        - Đường Bà Triệu đoạn từ Thanh Niên đến Hồ Xuân Hương duy trì 20 kiốt kinh doanh các mặt hàng: giải khát, tạp hoá, lưu niệm.
                - Hình thành các tụ điểm ăn đêm: Quanh khuôn viên trung tâm và khu vực Cột đỏ - đường Lê Lợi
        4. Các Khu du lịch; Khu sinh thái QCư, Bãi biển, khu danh thắng trên núi Trường Lệ: duy trì như năm 2011;
        Khu sinh thái Quảng Cư: DV nhà hàng ăn, Karaoke, nghỉ qua đêm.
        Bãi biển: duy trì 34 kiốt hiện có.
        Nghiêm cấm hoạt động mua bán tại 2 bến thuyền 2 đầu bãi tắm( bến chân đền độc cước và bến thuyền p. Trung Sơn) bố trí hàng cọc gỗ bao quanh – khoảng cách cọc-cọc là1m, cao 0,5m, không cho tàu thuyền và người bán rong lấn ra bãi tắm.
        Khu vực núi trường lệ: duy trì số kiốt hiện có.
        5. Xúc tiến kêu gọi đầu tư khu trung tâm thương mại phường Bắc Sơn và chợ đầu mối hải sản phường quảng tiến.
        Tập trung hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ dự án đầu tư báo cáo UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh xem xét phê duyệt;
 
Phần 4:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        Công tác tuyên truyền:
        Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Đài truyền thanh phối hợp với Uỷ ban nhân các xã, phường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật và văn minh thương mại trong kinh doanh, đồng thời phổ biến nội dung phương án sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ KD.
        Tổ chức thực hiện:
        - Phòng kinh tế chủ trì phối hợp với các phòng ban, UBND các phường, xã triển khai tổ chức thực hiện phương án.
        - Phòng Quản lý đô thị giám sát và hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch cho các đơn vị trên địa bàn theo phương án được duyệt.
        - UBND các xã, phường triển khai thực hiện phương án và chịu trách nhiệm quản lý trật tự đô thị và trật tự kinh doanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn; (tổ chức cho các hộ đăng ký và thành lập các tổ, nhóm hộ KD theo cụm); Riêng trên đường HXH, ranh giới quản lý kể từ phía tây tường chắn cát;
        - Cty CP MT&DVTM quản lý trật tự kinh doanh bãi biển, ranh giới từ phía đông tường chắn cát xuống bãi biển;
        - Các đơn vị được giao quản lý & khai thác chợ chịu trách nhiệm tổ chức XD phương án quản lý chợ.
        - Đội quy tắc đô thị phối hợp với Công an, QLTT và Cty CP MT&DVTM thị xã thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự kinh doanh và đôn đốc hỗ trợ cho UBND các xã, phường thực hiện theo quy định.
        Các đơn vị liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình cùng phối hợp thực hiện.
        Về thời gian:
        Triển khai tổ chức thực hiện kể từ tháng 2/2012;
        Tổ chức hoạt đông theo phương án từ đầu qúy 2/2012./.
        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời về Uỷ ban nhân dân thị xã để giải quyết./.

 
 
    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
       KT.CHỦ TỊCH
      PHÓ CHỦ TỊCH

                                               Đã ký
 
 
                                             Hoàng Văn Truyền
 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)