Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán hàng rong trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THỊ XÃ SẦM SƠN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 Số :   316 /QĐ-UBND                              Sầm Sơn, ngày  06 tháng 03 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
 Về việc ban hành “ Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em
xe đạp bán hàng rong trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012”
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản Lý Đô Thị thị xã Sầm Sơn .
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán hàng rong trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012” ;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký;
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng phòng QLĐT, Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị, Đội QLTT số 2; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
                                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                                   KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ, khối đoàn thể
- Như điều 3 QĐ                                                                                 Đã ký
- Lưu VP 
 
                                                                                                   Hoàng Văn Truyền
______________________________________________________________
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                    Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012
 
PHƯƠNG ÁN
Quản lý hoạt động xe đẩy, xe đạp đôi, xe xích lô trẻ em, xe đạp
bán hàng rong thị xã Sầm Sơn năm 2012
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 316/QĐ-UBND ngày 06 / 3 / 2012
của UBND thị xã Sầm Sơn)
 
 
          1. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch bằng xe đẩy, xe đạp đôi, xe xích lô trẻ em, xe đạp bán hàng rong trong những năm qua.
          Thực hiện Nghị quyết 02/TU ngày 01/9/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015.
          Trong những năm qua ngành dịch vụ du lịch thị xã Sầm Sơn có tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, thực sự đã trở thành ngành kinh tế trọng yếu trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của thị xã.
          Dịch vụ du lịch ngày một phát triển, nhiều thành phần và đa ngành nghề, đa hình thức cùng tham gia, trong đó có các phương tiện thô sơ tham gia giao thông như xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán hàng rong ... .
          Các phương tiện xe thô sơ tham gia giao thông và kinh doanh dịch vụ du lịch đã góp phần làm phong phú thêm cho môi trường dịch vụ du lịch, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống dân sinh trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Song bên cạnh đó các loại phương tiện thô sơ này quá trình tham gia hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch cũng có nhiều bất cập gây nhức nhối trong dư luận, ảnh hưởng đến giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, làm phức tạp trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
          Theo thống kê số liệu của năm 2011 trên toàn thị xã có: 52 hộ kinh doanh xe đạp đôi với số lượng: 500 xe; 10 hộ kinh doanh xe xích lô trẻ em với số lượng: 30 xe; 260 hộ kinh doanh hàng lưu niệm, rau quả, xôi, bánh, đồ giải khát... . bằng phương tiện xe đẩy : 260 xe; 115 hộ kinh doanh hàng hải sản khô bằng phương tiện xe đạp 115 xe, ngoài ra còn các loại phương tiện thô sơ kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác ở một số địa phương cũng đổ về để kinh doanh, hầu hết các đối tượng kinh doanh dịch vụ bằng loại phương tiện thô sơ nàythường lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các cổng khách sạn, nhà nghỉ, nơi công cộng ... .
          Do số lượng người và các phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ bằng các phương tiện thô sơ ngày một đông, hoạt động mang tính lưu động, không có vị trí kinh doanh cụ thể, quá trình kinh doanh do chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến nhiều tiêu cực xảy ra như tranh giành khách, lừa đảo, lộn xộn trước các cổng các nhà nghỉ, khách sạn làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ách tắc các đường giao thông, xả thải làm mất vệ sinh môi trường ... đã từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được kiểm soát hết các loại phương tiện này.
          Thực trạng đối với các phương tiện thô sơ tham gia kinh doanh dịch vụ như sau:
* Đối với xích lô trẻ em: Loại xe này mới phát sinh được hai năm, đối tượng sử dụng là trẻ em được người lớn cho đi du lịch rồi thuê cho trẻ em ngồi tự điều khiển trên đường chủ yếu vào buổi tối, không có các biện pháp an toàn trong khi lưu lượng người, phương tiện đủ các loại tham gia giao thông, đường chật hẹp, sự kiểm soát việc điều khiển của các em nhỏ cực kỳ khó khăn nên việc sảy ra tai nạn là điều không thể tránh khỏi.
          Đối với xe đạp đôi : Là loại xe 2 bánh dùng cho thuê để đi dạo chơi, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên (khách du lịch), loại hình kinh doanh này hầu như không có phép, nên không có địa điểm kinh doanh, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để tập kết, kinh doanh chủ yếu vào buổi tối, không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, trong khi mật độ, phương tiện tham gia giao thông trong những ngày hè tăng đột biến, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự đô thị, an toàn giao thông.
          * Đối với xe đẩy: Là loại xe dùng để kinh doanh hàng lưu niệm, rau quả, xôi, bánh, đồ giải khát, loại xe này chiếm phần đông, hàng cồng kềnh, chiếm diện tích lớn, người điều khiển phải đi sau xe nên không có tầm quan sát đường trong khi người, phương tiện tham gia giao thông đông, loại phương tiện này thường gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị và là tiền ẩn của tai nạn giao thông.
          Do nhu cầu mua sắm vật kỷ niệm của du khách sau kỳ đi du lịch, góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống một bộ phận nhân dân không có công ăn việc làm .   
           * Đối với xe đạp bán hàng rong (chủ yếu là hàng mực khô) chất lượng kém, loại xe này nhỏ nhẹ lưu hàng bất kỳ khu vực nào, chỉ cần có 1 – 2 người mua hàng thì số người đi xe đạp bán hàng rong kéo đến gấp 5 thậm trí gấp 10 lần khách hàng, quá trình mua bán tranh cãi nhau giữa người mua với người bán; giữa người bán với nhau gây mất trật tự công cộng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng lớn đến trật tự và mỹ quan đô thị và là tiềm ẩn của tai nạn giao thông.
          2. Nguyên nhân :
          Từ những thực trạng trên rút ra những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan đã làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch của thị xã đó là: Xuất phát từ sức ép công ăn việc làm của người kinh doanh, nhu cầu đi lại, ngắm cảnh vui chơi giải trí, mua bán quà lưu niệm sau mỗi kỳ đi du lịch, nghỉ mát, tắm biển của du khách.
          Công tác tổ chức tuyên truyền của các ngành, các cấp còn hạn chế, có lúc còn mang tính hình thức, sự phối hợp trong quản lý, xử lý sắp xếp loại hình kinh doanh này của các xã, phường, các cơ quan liên quan chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ, thậm chí còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
          Ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng tham gia kinh doanh, dịch vụ còn hạn chế, chưa nhận thức rõ về hành vi vi phạm các quy định của thị xã và quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh.
          3. Mục tiêu và giải pháp năm 2012:
          Nhằm đưa công tác quản lý các loại hình kinh doanh bằng phương tiện xe đẩy, xe đạp đôi, xe xích lô trẻ em, xe đạp bán hàng rong vào nề nếp, UBND thị xã đưa ra một số giải pháp như sau:
          * Đối với xe xích lô tẻ em: Nghiêm cấm tuyệt đối loại phương tiện này tham gia hoạt động kinh doanh trên các trục đường, bãi tắm, vỉa hè, lòng đường giao thông trên địa bàn thị xã.
          * Đối với xe đạp đôi: Loại phương tiện này trước mắt cho tham gia kinh doanh, điều kiện để được kinh doanh đó là: Các chủ kinh doanh phải tự liên hệ địa điểm đặt phương tiện trong khuôn viên các khách sạn, nhà nghỉ, đồng thời phải đăng ký kinh doanh tại UBND thị xã.
          Nghiêm cấm tuyệt đối việc đậu, đỗ xe đạp đôi kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường ở tất cả các tuyến đường trong khu du lịch.
        * Đối với các hộ kinh doanh hàng lưu niệm bằng các phương tiện thô sơ, xe đẩy tự chế:
          Yêu cầu các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động các hộ thay đổi ngành nghề kinh doanh và hạn chế với mức thấp nhất.
          Sắp xếp đậu đỗ, kinh doanh hàng lưu niệm bằng phương tiện xe đẩy và các phương tiện thô sơ khác trên vỉa hè đường Thanh Niên, các tuyến đường còn lại không bố trí, sắp xếp.
          4. Tổ chức thực hiện:
          * Mặt trận Tổ Quốc thị xã, các tổ chức chính trị, xã hội, Đài Truyền Thanh thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân, vận động các hộ thay đổi ngành nghề kinh doanh và không phát sinh thêm các loại phương tiện xe thô sơ, công khai đến mọi công dân về phương án quản lý, xử lý vi phạm về kinh doanh du lịch bằng xe đẩy, xe đạp đôi, xe xích lô trẻ em, xe đạp bán hành rong, hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của thị xã.
          * Công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm:
          - Giao Đội Kiểm Tra Quy Tắc đô thị chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường, phòng Quản Lý Đô Thị triển khai phương án, lập quy hoạch bố trí các điểm kinh doanh tạm cho các hộ kinh doanh hàng lưu niệm bằng các phương tiện thô sơ, xe đẩy tự chế, trình chủ tịch UBND thị xã phê duyệt.
          - Đội Quy Tắc Đô thị chủ trì phối hợp với Công An thị xã, Đội Quản Lý Thị Ttrương số 2, UBND các xã, phường hướng dẫn các hộ đăng ký kinh doanh xe đạp đôi, xe đẩy, xe đạp bán hàng rong đảm bảo đúng vị trí theo quy định, tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết dứt điểm các hộ kinh doanh không đúng địa điểm, cố tình không chấp hành các quy định của UBND thị xã và các quy định khác của Pháp luật.
          * Thời gian thực hiện:
          Công tác chuẩn bị và tuyên truyền: kể từ ngày phương án được phê duyệt và có hiệu lực. Triển khai thực hiện từ ngày 01/4/2012;
          Quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo bằng văn bản về chủ tịch UBND thị xã để có biện pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời./.         
     
    Nơi gửi:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
 

                                                                                                                       Đã ký

                                                                       
                                                                                           Hoàng Văn Truyền
 

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)