Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận chuyển hành khách bằng xe xích lô trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012”

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

 UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THỊ XÃ SẦM SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số :   314/QĐ-UBND                               Sầm Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh
dịch vụ – du lịch vận chuyển hành khách bằng xe xích lô
 trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012”
_______________
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN
 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND & UBND  ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Luật du lịch Việt Nam ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản Lý Đô Thị, Trưởng Công An thị xã Sầm Sơn .
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận chuyển hành khách bằng xe xích lô trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2012”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã, trưởng phòng QLĐT, Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị; Trưởng Công An thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
                                                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :                                                                               KT.CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)                                               PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị
- MTTQ, khối đoàn thể                                                                Đã ký
- Như điều 3 QĐ
- Lưu VP
                                                                                           Hoàng Văn Truyền
_____________________________________________________________
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
                                                                    Sầm Sơn, ngày 06   tháng 03 năm 2012
 
PHƯƠNG ÁN
Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch vận
 chuyển hành khách bằng xe xích lô trên địa bàn
thị xã Sầm Sơn năm 2012
( Ban hành kèm theo Quyết định số : 314/QĐ-UBND ngày 06/03/2012
của UBND thị xã Sầm Sơn)
_______________
 
I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN.
1.1. Thực trạng.
Trong những năm qua các Cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, du lịch vận chuyển hành khách đã đi vào nề nếp. Trong các loại phương tiện vận chuyển hành khách có gần 800 phương tiện là xe xích lô, bước đầu đã tạo được việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập, đảm bảo đời sống hàng ngày. Hàng năm vận chuyển hàng chục vạn lượt khách du lịch tham quan, mua sắm, đi lại thuận lợi, luôn đảm bảo TTATGT và có chiều hướng phát triển ngày càng ổn định.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, thực hiện vẫn còn nhiều mặt hạn chế đó là:
- Một bộ phận người kinh doanh dịch vụ này còn hạn chế về văn hoá ứng xử, thiếu tế nhị gây ức chế cho du khách.
- Lợi dụng sơ hở của khách để hoạt động phạm pháp như: Trộm cắp tiền, tài sản của du khách.
- Môi giới khách tham gia vào các hoạt động mại dâm, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.
- Không chấp hành các quy định về niêm yết giá trong dịch vụ xích lô; ép giá, ép khách và chở quá số người quy định.
- Không sử dụng trang phục theo quy định.
- Khi tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành các quy định Luật giao thông đường bộ, gây ùn tắc, cản trở trên một số tuyến đường và không chấp hành hướng dẫn giao thông và các quy định khác của UBND thị xã.
- Việc bố trí các điểm đậu, đỗ còn nhiều bất cập, chưa thuận lợi trong việc đưa, đón, vận chuyển hành khách.
1.2. Nguyên nhân.
Hiệu lực quản lý của Nhà nước chưa được nâng cao, các cấp, ngành, đơn vị thiếu sự phối hợp, né tránh trách nhiệm, chưa đưa ra được các giải pháp quản lý có hiệu quả.
Đội ngũ làm công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, còn nể nang, thờ ơ với người vi phạm.
Công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nội dung còn sơ sài, mang tính hình thức. Người tham gia dịch vụ ít chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ.
Du lịch trên địa bàn được diễn ra theo mùa, vụ, thời gian ngắn, phần đông người tham gia làm dịch vụ này không được đào tạo bài bản, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu tố chất, kinh nghiệm làm du lịch, thường nảy sinh tâm lý tranh thủ, chộp giật lợi ích cá nhân.
II. MỤC TIÊU YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP.
1. Mục tiêu, yêu cầu.
Phát huy vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp hoá trong hoạt động du lịch.
Đảm bảo tính thống nhất, hoạt động theo khuôn khổ của Pháp luật, hạn chế nảy sinh tiêu cực.
Giảm thiểu và triệt tiêu các phương tiện hoạt động tự do; cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao trong kinh doanh.
Góp phần đảm bảo ổn định công ăn, việc làm, doanh thu phục vụ đời sống cho người lao động.
2. Giải pháp.
- Nâng cao vai trò chỉ đạo và điều hành của Chính quyền các cấp trong công tác quản lý hoạt động phương tiện vận tải xe xích lô, chủ động huy động với các lực lượng chức năng tham gia quản lý dịch vụ để từng bước đi vào nề nếp.
- UBND thị xã giao UBND các xã, phường tổ chức quản lý toàn diện loại hình dịch vụ vận tải bằng phương tiện xe xích lô trong năm 2012.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND các xã, phường là:
+ Nhiệm vụ :
- Quản lý tốt về các hoạt động kinh doanh của xe xích lô khi tham gia giao thông không để xảy ra ùn tắc, cản trở gây mất trật tự an toàn giao thông và không vi phạm pháp luật.
- Tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách, tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà, sách nhiễu cho du khách và nhân dân khi tham gia giao thông.
- Đảm bảo an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường cho các phương tiện khi tham gia giao thông.
- Luôn có sự cải tiến nâng cao chất lượng quản lý, tạo sự công bằng trong kinh doanh để người tham gia dịch vụ yên tâm làm việc và đạt hiệu quả kinh tế cao.
+ Quyền hạn :
- Xử lý không cho hoạt động kinh doanh đối với những chủ phương tiện vi phạm pháp luật và các quy định của UBND thị xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế xây dựng dự toán thu chi, mức thu trên một đầu xe trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định.
2. Phòng Quản Lý Đô Thị phối hợp với Công an thị xã, các xã, phường rà soát các phương tiện xe xích lô hiện có đang hoạt động trên địa bàn thị xã, dự kiến số lượng xe đưa vào hoạt động và bố trí điểm đậu đỗ, đón, trả khách.
3. Phòng Lao Động – TB&XH kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phối hợp tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề cho người tham gia dịch vụ.
4. Công an thị xã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã về công tác đảm bảo ANTT; dự thảo “ Qui định tạm thời quản lý tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, du lịch vận chuyển hành khách bằng phương tiện xe xích lô trong khu du lịch Sầm Sơn” trình Chủ tịch UBND phê duyệt; tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định..
5. Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện phương án, giao cho một đồng chí là phó Chủ tịch ủy ban trực tiếp quản lý, chỉ đạo; xây dựng phương án kinh doanh, thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; tổ chức tuyên truyền cho mọi người tham gia dịch vụ tự giác chấp hành pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Cácphòng ban, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động phối hợp thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để chỉ đạo./.
                                                                                       
 Nơi gửi:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực Thị ủy, HĐND (BC)                                      KT. CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND thị                                                     PHÓ CHỦ TỊCH               
- MTTQ và khối đoàn thể
- Các cơ quan, đơn vị                                                                
- UBND các xã, phường,                                                          Đã ký
- Lưu, VPUB,                                                                                                                             
                                                                                          Hoàng Văn Truyền 
 

 

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)