Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012

Đăng ngày 22 - 03 - 2012
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số :  265 /QĐ-UBND                             Sầm Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2012
  
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN

 
          Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;  
          Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-TU ngày 01/09/2011 của Ban Chấp Hành Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015;
          Căn cứ Quyết định số: 152/QĐ-TU ngày 22/02/2012 của Ban Thường vụ Thị Uỷ  về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động du lịch – dịch vụ năm 2012.
          Xét đề nghị của trưởng phòng Nội Vụ, trưởng phòng Văn Hóa - Thông tin thị xã Sầm Sơn;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012 gồm các ông, (bà) có tên sau:
1. Ông : Vũ Đình Quế              - Chủ tịch UBND thị xã        - Trưởng ban
2. Ông : Hoàng Văn Truyền    - Phó chủ tịch UBND thị xã - Phó ban trực
3. Ông : Hoàng Khắc Nhu       - Phó chủ tịch UBND thị xã - Phó ban
* Các thành viên ban điều hành gồm :
4. Ông : Lê Ngọc Chiến           - Trưởng Công an thị xã
5. Ông : Trịnh Huy Chính          - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã
6. Bà   : Nguyễn Thị Hà            - Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị xã
7. Ông: Vũ Trọng Dòng            - Trưởng phòng VH-TT
8. Ông: Phạm Văn Sánh          - Đồn Trưởng Đồn Biên Phòng 122
9. Ông: Nguyễn Đăng Can      - Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã
10. Ông: Văn Đình Trung         - Trưởng phòng QLĐT thị xã
11. Ông: Lê Văn Hinh              - Trưởng phòng Kinh Tế thị xã
12. Bà: Nguyễn Thị Mai Phương - Trưởng phòng TC-KH thị xã
13. Ông: Trương Văn Cầm      - Trưởng phòng TN&MT thị xã
            14. Ông: Nguyễn Ngọc Vui      - Chánh Thanh Tra thị xã
15. Ông: Bùi Quốc Đạt             - Phó trưởng phòng Nội Vụ thị xã
16. Ông: Hoàng Tuấn Hùng     - Trưởng Chi Cục Thuế thị xã
17. Ông: Nguyễn Huy Bình       - Đội trưởng Đội QLTT số 2 thị xã
18. Ông: Lê Văn Hưng             - Giám đốc Điện Lực thị xã
19. Ông: Cao Thiện Tâm         - Giám Đốc Công Ty CPMTĐT–DL&DV
20. Ông: Đinh Thế Hải             - Giám đốc Trung tâm Viễn thông Sầm Sơn
21. Ông: Hoàng Thăng Giáp   - Đội trưởng Đội Kiểm Tra Quy Tắc
22. Bà : Nguyễn Thị Thuý         - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ
23. Ông: Lê Trọng Hưng          - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn
24. Ông: Cao Thiện Long        - Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn
25. Ông: Nguyễn Ngọc Viên    - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn
26. Ông: Ngô Hữu Bàn            - Chủ tịch UBND xã Quảng Cư
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều hành du lịch Sầm Sơn năm 2012:
          - Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 01/9/2011 của Ban Chấp Hành Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015 và kế hoạch phát triển du lịch năm 2012;
          - Các thành viên trong ban điều hành hoạtđộng theo chế độ kiêm nhiệm, công việc cụ thể do trưởng ban phân công; Trong quá trình hoạt động các thành viên ban điều hành được phép điều động cán bộ nghiệp vụ thuộc thẩm quyền giúp việc khi cần thiết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
          Chánh Văn Phòng HĐND&UBND thị, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận :                                                                                 CHỦ TỊCH
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)
- Như điều 3 QĐ
- Lưu VP                                                                                        Đã ký
 
 
 
                                                                                                  Vũ Đình Quế
______________________________________________________________
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THỊ XÃ SẦM SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  
                                                            Sầm Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2012
 
THÔNG BÁO
V/v phân công trách nhiệm đối với các thành viên
Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012
( Kèm theo QĐ số 265 /QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của
Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn )
 

 

          Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 01/9/2011 của BCH Đảng bộ thị xã về nâng cao chất lượng du lịch đến năm 2015 và kế hoạch phát triển du lịch năm 2012;
          Ngày 23/02/2012 Chủ tịch UBND thị xã đã ký quyết định số 265/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012. Để công tác điều hành hoạt động du lịch đi vào nề nếp và đạt hiệu quả, trưởng ban điều hành hoạt động du lịch phân công trách nhiệm đối với từng thành viên như sau:
          1. Ông Vũ Đình Quế - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban : Điều hành công việc chung của ban và trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh; tuyên truyền; vận động tài trợ.
          2. Ông Hoàng Văn Truyền – Phó chủ tịch UBND thị xã – Phó trưởng ban trực: Chỉ đạo các hoạt động trật tự đô thị; trật tự kinh doanh; hoạt động của các phương tiện vận tải xe xích lô, xe điện, xe đạp đôi, xe đẩy, xuồng nước, nhiếp ảnh, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường,... và trực tiếp điều hành các hoạt động trên khuôn viên bãi biển.
          3. Ông Hoàng Khắc Nhu – Phó chủ tịch UBND thị xã - Phó ban: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác tập huấn, ăn mày, ăn xin, người bán hàng dong, trẻ em lang thang, bảo hiểm tắm biển, công tác phòng chống dịch, vệ sinh ATTP. Các hoạt động lễ hội, quản lý di tích,... và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của khu vực núi Trường Lệ.
          4. Ông Lê Ngọc Chiến – Trưởng Công an thị xã - Thành viên ban điều hành : Chịu trách nhiệm về công tác ANTT và an toàn xã hội, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các hoạt động du lịch, lễ hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội : Cò lơ, ép giá, ép khách, mại dâm, ma tuý, các trò chơi đánh bạc trá hình.
          5. Ông Trịnh Huy Chính – Chỉ Huy Trưởng BCHQS thị xã - Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trên khu vực núi Trường Lệ; Duy trì lực lượng sẵn sàng ứng phó với những tình huống đột xuất bất ngờ.
          6. Bà Nguyễn Thị Hà - Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã - Thành viên ban điều hành : Chịu trách nhiệm tham mưu tổng hợp hoạt động du lịch hàng tuần, tháng báo cáo trưởng ban; đảm bảo các điều kiện làm việc của ban điều hành.
          7. Ông Vũ Trọng Dòng – Trưởng phòng VH-TT – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành liên qua xây dựng các phương án, các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực dịch vụ – du lịch trình chủ tịch UBND thị xã phê duyệt.
Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đối tượng tham gia dịch vụ du lịch năm 2012.
          8. Ông Phạm Văn Sánh           - Đồn trưởng Đồn Biên Phòng 122 – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an, Thị đội xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trên tuyến biển và khu vực núi Trường Lệ.
          9. Ông Nguyễn Đăng Can – Trưởng phòng LĐ-TB&XH – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với phòng Văn Hóa – TT và Trung Tâm GD&DN xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ – du lịch . Xây dựng các phương án quản lý ăn mày, ăn xin trên địa bàn. Công tác quản lý đăng ký hợp đồng lao động trong các khách sạn, nhà hàng.
          10. Ông Văn Đình Trung – Trưởng phòng QLĐT thị xã - Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công an thị xã lắp đặt các biển báo, biển cấm các phương tiện không được phép lưu hành trên một số tuyến đường trong khu du lịch. Tham mưu cho UBND thị xã phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý xây dựng và trật tự đô thị . Phối hợp với Công an thị xã bố trí các điểm đậu, đỗ các lôại phương tiện vận tải khách trong mùa du lịch.
          11. Ông Lê Văn Hinh – Trưởng phòng Kinh Tế – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã; phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường chỉ đạo điều hành theo đúng quy định của phương án đã được UBND thị xã phê duyệt.
          12. Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Trưởng phòng TC-KH thị xã – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm xây dựng phương án quản lý giá hàng hóa, dịch vụ, giá gửi xe, nhiếp ảnh, phòng nghỉ ... thẩm định trình chủ tịch UBND thị xã cấp giấy phép kinh doanh cho các cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành của nhà nước.
          13. Ông Nguyễn Ngọc Vui – Chánh Thanh Tra thị xã – Thành viên ban điều hành: chịu trách nhiệm tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiều nại, tố cáo của công dân theo thẩm  quyền.
         14. Ông Trương Văn Cầm - Trưởng phòng TN&MT thị xã - Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm quản lý công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh ký cam kết bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng nguồn nước theo quy định của pháp luật.
          15. Ông Bùi Quốc Đạt – Phó trưởng phòng Nội Vụ – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm thành lập các ban phục vụ cho hoạt động du lịch, theo dõi công tác thi đua khen thưởng.
          16. Ông Hoàng Tuấn Hùng – Trưởng Chi Cục Thuế thị xã - Thành viên ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, thu ngân sách nhà nước.         
17. Ông Nguyễn Hữu Bình - Đội trưởng Đội QLTT số 2 thị xã - Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm kiểm tra kiểm soát các hoạt động thương mại hàng cấm, hàng giả, đo lường, niêm yết công khai giá và các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.
          18. Ông Lê Văn Hưng – Giám đốc Điện Lực thị xã - Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm  đảm bảo ổn định lưới điện cho hoạt động du lịch. Đối mối với Điện Lực tỉnh xin điện ưu tiên cho khu du lịch ( khi bị cắt điện theo kế hoạch giảm tải )                                      
          19. Ông Cao Thiện Tâm – Giám đốc Công Ty Cổ phần MTĐT-DV&DL – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt các phương án quản lý hoạt động kinh doanh trên khu vực bãi biển và núi Trường Lệ, công tác cấp cứu biển, quản  lý dịch vụ nhiếp ảnh, xử lý hàng dong và đảm  bảo công tác VSMT.
          20. Ông Đinh Thế Hải – Giám đốc Trung tâm Viễn Thông Sầm Sơn – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm  xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt trong thời gian diễn ra các hoạt động khai trương du lịch và các ngày cao điểm thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.
          21. Ông Hoàng Thăng Giáp - Đội trưởng Đội Kiểm Tra Quy Tắc thị xã - Thành viên ban điều hành chịu trách nhiệm quản lý trật tự đô thị: Xử lý các hàng quán vi phạm quy hoạch, các biển quảng cáo sai quy hoạch, mái che, mái vảy; phối hợp với UBND các xã, phường bố trí xe đẩy, xe đạp đôi, xe đạp bán hàng dong.
22. Bà Nguyễn Thị Thuý – Chủ tịch Hội CTĐ thị xã - Thành viên ban điều hành chịu trách nhiệm phối hợp với Công Ty CP MTĐT – DV&DL xây dựng kế hoạch cấp cứu biển, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.
          23. Ông Lê Trọng Hưng – Chủ tịch UBND phường Trường Sơn – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động trật tự đô thị, trật tự kinh doanh trên các tuyến đường được UBND thị xã giao nhiệm vụ, công tác an  ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn và quản lý phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe xích lô.
          24. Ông Cao  Thiện Long – Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn – Thành viên ban điều hành : Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động trật tự đô thị, trật tự kinh doanh trên các tuyến đường được UBND thị xã giao nhiệm vụ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn và quản lý phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe xích lô.
25. Ông Nguyễn Ngọc Viên – Chủ tịch UBND phường Trung Sơn – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động trật tự đô thị, trật tự kinh doanh trên các tuyến đường được UBND thị xã giao nhiệm vụ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn và quản lý phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe xích lô.
26. Ông Ngô Hữu Bàn – Chủ tịch UBND xã Quảng Cư – Thành viên ban điều hành: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động trật tự đô thị, trật tự kinh doanh trên các tuyến đường, khu Sinh thái được UBND thị xã giao nhiệm vụ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn và quản lý phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe xích lô.
          Yêu cầu các thành viên được giao nhiệm vụ chủ động thời gian xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của ban điều hành hoạt động du lịch năm 2012, các thành viên ban điều hành được phép điều động cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc cần phải có sự phối hợp với nhiều cấp, nhiều ngành thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban để giải quyết.
  
Nơi nhận :                                                                              TRƯỞNG BAN
- TT Thị Uỷ, HĐND thị (BC)
- Thành viên Ban điều hành DLSS năm 2012
- Các cơ quan, đơn vị                                                                     Đã ký
- UBND các xã, phường
- Lưu VP                                                
 
                                                                Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn
                                                                                     Vũ Đình Quế
 
 

 

<

Tin mới nhất

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án sắp xếp dịch vụ thương mại trên địa bàn thị xã Sầm Sơn”(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ – du lịch vận...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Vê việc ban hành “ Phương án tổ chức giao thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và các...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “ Phương án xử lý hàng rong trên khuôn viên bãi biển và núi Trường...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc ban hành “Phương án quản lý xe đẩy, xe đạp đôi, xích lô trẻ em, xe đạp bán...(22/03/2012 10:59 SA)

Quyết định: Về việc thành lập Ban điều hành du lịch thị xã Sầm Sơn năm 2012(22/03/2012 10:59 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh thị xã Sầm Sơn tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm...(06/12/2011 10:57 SA)