Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

Đăng ngày 07 - 01 - 2016
100%

(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN MỜI NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA DỰ ÁN PPP

Tên bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng công trình thị xã Sầm Sơn

Địa chỉ: số 06, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn

Điện thoại/Fax/E-mail:  0373.823.650/0373.826.333/samson@thanhhoa.gov.vn

Mã số thuế:

Ban Quản lý dự án thị xã Sầm Sơn đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng công trình thị xã Sầm Sơn

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Loại dự án: Nhóm C  Không thuộc Nhóm C 

- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: năm 2015 – 2016.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 316 tỷ đồng

- Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, đầu tư xây dựng dự án là bước chuyển mình để thực hiện hóa mục tiêu Sầm Sơn trở thành mộ đô thị du lịch Biển Văn Minh, hiện đại, tương xứng với tiềm năng lợi thế vốn có và hướng tới đô thị du lịch trọng điểm Quốc Gia.

- Các hợp phần của dự án: Xây dựng công trình theo quy hoạch đã phê duyệt.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng – Kinh Doanh – Chuyển giao (BOT).

- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có): không có.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: Từ 8 giờ 30’ ngày 13 tháng 1 năm 2016 đến 8 giờ 30’ ngày 14 tháng 2 năm 2016 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn

Địa chỉ: Số 06, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn

Điện thoại/Fax/E-mail:  0373.823.650/0373.826.333/samson@thanhhoa.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000

7. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30’ ngày 14 tháng 2 năm 2016.

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 14 tháng 2 năm 2016

Thanh Hóa, ngày  7 tháng 1 năm 2016

TRƯỞNG BAN

 

                                                     Nguyễn Văn Quang

 

 

REQUEST FOR PREQUALIFICATION

 ( For Public Private Partnership Project (PPP))

 

Name of procuring entity: Construction project management unit Samson town.

Address: No 06, Le Loi Street, Truong Son Ward, Sam Son Town

Tel/Fax/E-mail:  0373.823.650/0373.826.333/samson@thanhhoa.gov.vn

Tax Code:

We request the this invitation for selection prequalification investor implementing project as PPP manner as follows:

1. Name of procuring entity: Construction project management unit Samson town.

2. Main Content of project:

- Name of project: Space tourism coastal the East of  Ho Xuan Huong Street, SamSon Town, Thanh Hoa City.

- Type of project:    Group C                  Non of Group C 

- Proposed area for project implementation: Sam Son Town, Thanh Hoa  City

- Estimated time for project implementation: 2015 – 2016.

- Estimated budget: 316 billions VND

- Project goal: To follow the approved master plan, the project implentation is a key factor to archive the goal that Sam Son town become a tourist city of sea, civilized and modern place as its natural potential and advantage and forward to become a main tourist city of the contry

- Type of contract: Build – Operate – Tranfer  Contract (BOT)

- State budget for the project (if yes): none.

3. Methodologyselection: international prequalification

4. Time of issuing prequalification documents: From 8.30 am,  13th January 2016 to 8.30 am 14th Feburary 2016 (during working hours).

5. Address of issuing prequalification document:  Sam Son town People’s Committee

Address: No 06, Le Loi Street, Truong Son Ward, Sam Son Town

Tel/Fax/E-mail:  0373.823.650/0373.826.333/samson@thanhhoa.gov.vn

6. Price of one prequalification document10.000.000 VND (In words: ten million VND only)

7. Time of bid opening: 8. 30 am,  14h February 2016.

8. Time of bid closing: 9 am, 14th February 2016.

Thanh Hoa, 7th December 2016

DIRECTOR

 

 

                                                            Nguyen Van Quang

 

 

 

<

Tin mới nhất

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN(07/01/2016 10:04 CH)