Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
134 người đã bình chọn
2512 người đang online

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn - Tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin

100%

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Điện thoại: (037) 3822 741    

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Đàm Thị Thái

 Trưởng phòng

 0904 526 678

 

2

 Cao Văn Thảo

 Phó Trưởng phòng

 0124 8276 947

 

3

 Lê Anh Nam

 Phó Trưởng phòng

   

4

 Lê Thị Diễm Hương

 Chuyên viên

   

5

 Phạm Thị Thủy

 Chuyên viên

 

 

6

 Đặng Thị Minh Phương

 Cán bộ

 

 

I. Vị trí và chức năng.

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Sầm Sơn, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực  Văn hoá -  Thông tin trên địa bàn.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu  và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và Thông tin - Truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng; thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thị xã. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

 6. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao,du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình. thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và thông tin - truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông  với Chủ tịch UBND thị xã, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông.

10. Giúp UBND thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

11. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã theo sự phân công của UBND  thị xã.

12. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thị xã thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong  lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

14. Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thị xã.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế:

1. Phòng  Văn hoá và Thông tin có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và  cán bộ,  công chức.

a. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế hành chính của phòng  Văn hoá  và Thông tin: Căn cứ chỉ tiêu biên chế  được UBND tỉnh giao, hàng năm Chủ tịch UBND thị xã sẽ giao cụ thể số lượng biên chế của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

(Theo Quyết định số 1093/2009/QĐ-UBND, ngày 07/09/2009 của UBND thị xã Sầm Sơn)