Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
129 người đã bình chọn
1728 người đang online
  • - Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Ban Tổ chức Thị ủy thường xuyên rà soát, bổ sung cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đưa vào diện quy hoạch, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị.