UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH ỦY SẦM SƠN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
 1  Phạm Gia Ất  Chủ tịch      
 2  Trần Văn Mười  Phó Chủ tịch