Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố: Tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018.

Sáng ngày 8/1, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018; triển khai phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố  tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018

        Năm 2018, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ  (XDCS & THQCDC) thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã tập trung tổ chức, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện QCDC các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có kết quả về xây dựng và thực hiện QCDC; xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị; xây dựng cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  và ổn định đời sống nhân dân. Nhờ đó, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với quyền, lợi ích chính đáng của công dân theo quy định pháp luật. Mặt trận tổ quốc  và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh  và của thành phố đi vào thực chất, có hiệu quả hơn; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện, xây dựng chính quyền. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với ban chỉ đạo cơ sở, các đơn vị trực thuộc. Gắn với việc xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở với tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ; duy trì nề nếp hoạt động tiếp công dân theo định kỳ và đối thoại với nhân dân tại 11 xã, phường. Tập trung lãnh đạo mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán; ngăn ngừa các tệ nạn xã hội , nhất là nạn cờ bạc, tín dụng đen, dịch vụ cầm đồ… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các thành viên Ban chỉ đạo nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện những sự việc đột xuất, phức tạp có biện pháp chỉ đạo giải quyết tại cơ sở; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài, nhằm ổn định tình hình cơ sở về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phương Xoan