Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 12 - 08 - 2016
100%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THỊ XÃ SẦM SƠN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 28/QĐ-HĐND                                     Sầm Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 390/NQ-HĐND ngày 06/7/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ các Quyết định số 391, 392/QĐ-HĐND ngày 06/7/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Sau khi thống nhất trong tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Võ Mạnh Sơn

- Điều hành chung các công việc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân thị xã với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các cơ quan TW trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo và quyết định dự kiến nội dung, chương trình, triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã, điều khiển các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ký chứng thực nghị quyết kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo xây dựng và chủ trì công tác giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã tại địa phương.

- Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp.

- Chỉ đạo công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Ký các văn bản sau: Giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân thị xã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thị xã;  phê chuẩn kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường;  phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã; thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. Ký các nghị quyết, quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Lê Việt Cường

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã chuyên trách.

- Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã lãnh đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên và giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân thị xã với Ủy ban nhân dân thị xã,  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.

- Tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã, trực tiếp điều khiển một số phiên họp của Hội đồng nhân dân thị xã theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ trì công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã; tổ chức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân thị xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua để Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ký chứng thực.

- Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.

- Khi được Chủ tịch HĐND thị xã ủy quyền thì: Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; chủ trì họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định và khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ủy nhiệm.

- Phụ trách cơ quan HĐND thị xã; làm chủ tài khoản nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Vũ Thị Hoa

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã.

 - Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Tham gia việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu trình kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã.

- Tham gia chủ toạ các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã, trực tiếp điều khiển một số phiên họp của Hội đồng nhân dân thị xã theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Phối hợp trong công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã; công tác giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân thị xã; các báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân và các tài liệu có liên quan để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã.

- Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã. Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan tư pháp, khối nội chính, các tổ chức đoàn thể, các hội đặc thù, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thị xã.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Hội đồng nhân dân thị xã; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; theo dõi, đôn đốc hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã thống nhất chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; phụ trách công tác tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn.

 - Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã phân công hoặc ủy quyền.

- Theo dõi hoạt động của các Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã theo quy định.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định và khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ủy nhiệm.

- Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã.

4. Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Lê Trung Sơn  

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công.

- Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định.

+ Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách và do Hội đồng nhân dân thị xã hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công.

+ Tổ chức thực hiện công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân thị xã hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công; chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, biểu quyết thông qua.

+ Thay mặt Ban báo cáo kết quả hoạt động giám sát, thẩm tra với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thị xã; trong thời gian Hội đồng nhân dân thị xã không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định và khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ủy nhiệm.

- Phối hợp với Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

5. Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Vũ Thị Thủy

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công.

- Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định.

+ Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách và do Hội đồng nhân dân thị xã hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công.

+ Tổ chức thực hiện công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân thị xã hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phân công; chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, biểu quyết thông qua.

+ Thay mặt Ban báo cáo kết quả hoạt động giám sát, thẩm tra với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thị xã; trong thời gian Hội đồng nhân dân thị xã không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định và khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ủy nhiệm.

- Phối hợp với Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./

Nơi nhận:                                                                                            TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
- Như Điều 2;                                                                                                          CHỦ TỊCH
- Thường trực Thị ủy (b/c);
- UBND thị xã;
- MTTQ và các đoàn thể;                                                                                          Đã ký
- VKSND,TAND, THADS thị xã;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;                           
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;                                                      Võ Mạnh Sơn
- Lưu: VP.       

<

Tin mới nhất

Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(21/09/2016 10:54 SA)

Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (12/08/2016 10:54 SA)

Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND thị xã Sầm Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(16/07/2016 10:54 SA)