3512 người đang online

Thường trực Thành uỷ, các ban xây dựng Đảng - Văn phòng Thành ủy

Đăng ngày 10 - 05 - 2021
100%

 THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY,

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

-------

A - THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

  1 - Đồng chí: LƯƠNG TẤT THẮNG

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Sầm Sơn

ĐT: 0977.996.789

2 - Đồng chí: LÊ TRUNG SƠN

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Sầm Sơn

ĐT: 0912.139.671

***

B - CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

          I - BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

          1 - Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Việt Cường

UVBTV, Trưởng ban

0869.356.555

2

Nguyễn Trọng Dương

TUV, Phó Trưởng ban

0912.142.241

3

Lê Thị Nhung

Phó Trưởng ban

0917.349.759

4

Nguyễn Văn Đồng

Chuyên viên

0974.899.057

5

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

0973.635.015 

          2 - Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 - Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thị.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành uỷ.

          2.2 - Nhiệm vụ

* Nghiên cứu, đề xuất:

          - Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

          - Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Ban chấp hành quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã theo phân cấp quản lý.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

          * Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thành uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

          - Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ.

          - Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

          * Thẩm định, thẩm tra:

          - Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

          - Thẩm định và trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

          - Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

          - Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

          - Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của thành phố.

          * Phối hợp:

          - Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

          - Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

          * Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

          - Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thị xã thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

          - Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

          - Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

          - Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của thành phố.

          - Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thành uỷ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

          II - CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

          1 - Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Ngọc Khanh

UVBTV, Trưởng ban

0945.825.246

2

Trịnh Tứ Hiệp

TUV, Phó Trưởng ban

0912.395.747

3

Tô Thị Thao

Phó Trưởng ban

0919.399.022

4

Lưu Anh Hưng

Chuyên viên

0904.008.070

5

Trần Thị Hoài

Ủy viên UBKT

0833.324.999

          2 - Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 - Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thị xã theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ giao.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành uỷ.

          2.2- Nhiệm vụ

          * Nghiên cứu, đề xuất:

          - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ.

          - Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và nhiệm vụ do Thành uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ quyết định.

          - Phối hợp với các ban đảng, giúp Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thị uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

          - Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thị xã; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thị xã.

          * Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thị xã; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Uỷ ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

          * Thẩm định, thẩm tra:

          Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thị xã trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

          *  Phối hợp:

          - Ban Tổ chức, Văn phòng Thành uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành uỷ.

          Ban Tổ chức Thành uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

          Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

          - Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ thị xã và cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ.

          *  Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ.

          - Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

          - Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ khi cần thiết.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

          III - BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

          1 - Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Thị Thủy

UVBTV, Trưởng ban

0915.126.323

2

Hoàng Trung Kiên

TUV, Phó Trưởng ban

0919.666.445

3

Văn Thị Hằng

Phó Trưởng ban

 0917.847.091

4

Nguyễn Văn Hào

Chuyên viên

0912.732.180

          2 - Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 - Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

          2- Nhiệm vụ

          * Nghiên cứu, đề xuất:

          - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn thị xã; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

          - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

          * Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

          - Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

          - Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

          *  Thẩm định, thẩm tra:

          Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã trước khi trình thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

          * Phối hợp:

          - các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ.

          Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

          - Ban Tổ chức Thành uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

          * Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

          - Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

          - Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

          IV - BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

          1 - Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Thị Suất

UVBTV, Trưởng ban

0984.162.606

2

Nguyễn Sỹ Nam

Phó Trưởng ban

0962.393.589

3

 

 

 

 

 

 

 

          2 - Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 - Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành uỷ.

          2- Nhiệm vụ

          * Nghiên cứu, đề xuất:

          - Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thành uỷ. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận.

          - Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

          * Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác dân vận.

          - Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ thành phố.

          * Thẩm định, thẩm tra:

          - Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ,  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

          - Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố.

          * Phối hợp:

          - Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

          - Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

          - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thành phố tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

          - Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ.

          * Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

          - Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

          - Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

          - Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

          V - VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

          1 - Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Doãn Lương

TUV, Chánh Văn phòng

0914.994.888

2

Đinh Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

0913.293.148

3

Lê Quang Định

Phó Chánh Văn phòng

0914.401.023

4

Lê Thị Tuyết Hằng

Văn Thư - Lưu trữ

0948.409.666

5

Mai Xuân Huynh

Cơ yếu - CNTT

0379.911.205

6

Trần Thị Tuyết Minh

Kế toán

0919.099.936

7

Trần Thị Thảo Vân

Kế toán

0985.578.999

8

Ngô Thị Thúy

Phục vụ

0986.052.362

9

Lê Văn Hải

Lái xe

0945.517.467

10

Cao Duy Sâm

Lái xe

0948.428.333

11

Nguyễn Sỹ Khẩn

Bảo vệ

0946.320.858

          2 - Chức năng, nhiệm vụ

          2.1 - Chức năng

           - Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

          - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

          2- Nhiệm vụ

          * Nghiên cứu, đề xuất:

          - Chương trình công tác của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

          - Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Thành uỷ.

          * Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành uỷ.

          - Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

          - Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

           * Thẩm định, thẩm tra:

          - Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

          - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ giao trước khi trình Ban Thường vụ Thànhị uỷ, Ban Chấp hành.

          * Phối hợp:

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành uỷ.

          - Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành.

          - Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ.

          - Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính.v.v...

          * Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

          - Là đầu mối giúp Thường trực Thành uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

          Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thành uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ thành phố.

          - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thị xã theo quy định.

          Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở thị xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

          - Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Thị uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực Thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

          - Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

          - Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thành uỷ và của Văn phòng Thành uỷ; giúp Thường trực Thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp thành phố và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

          - Là chủ sở hữu tài sản của Thành uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ theo phân công, phân cấp.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

 

 

<

Tin mới nhất

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/05/2021 10:12 SA)

Thường trực Thành uỷ, các ban xây dựng Đảng - Văn phòng Thành ủy(10/05/2021 7:57 SA)

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ...(15/11/2015 10:40 SA)

°