Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Đăng ngày 06 - 11 - 2019
100%

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam tại trụ sở phường Bắc Sơn

          Đặc biệt, phòng Tư pháp thành phố đã phối hợp với Đài TT – TH thành phố xây dựng nội dung nội dung tuyên truyền theo chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia  và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Trong đó, tập trung tăng thời lượng tuyên truyền luật doanh nghiệp, Nghị quyết 06/NQ – HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; Luật đất đai, Luật dân sự, Luật trợ giúp pháp lý... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa  việc học tập , tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật phục vụ các mục tiêu chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

          Bên cạnh đó, tại các xã, phường tập trung tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thôn, khu phố về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước mới ban hành trong các hội nghị, cuộc họp; treo  gần 100 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam tại các tuyến đường chính, khu dân cư và trước cổng các công sở và các trường học.

Tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam tại trường Tiểu học Trung Sơn 1

        Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất