Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Lịch tiếp dân

100%

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ SẦM SƠN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 4950 /TB-UBND                                                 Sầm Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố năm 2021

 

          Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số: 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

          Căn cứ Thông báo số 247/TB-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2021.

          UBND thành phố Sầm Sơn Thông báo lịch tiếp Công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

          1. Lịch tiếp công dân: Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân một tháng 2 lần. Cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 01 (thứ 6)

  25 - 01 (thứ 2)

2

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 02 (thứ 2)

  25 - 02 (thứ 5)

3

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 03 (thứ 2)

  25 - 03 (thứ 5)

4

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 4  (thứ 5)

  26 - 4  (thứ 2)

5

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  17 - 5 (thứ 2)

  25 - 5 (thứ 3)

6

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 6  (thứ 3)

  25 - 6 (thứ 6)

7

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 7 (thứ 5)

  26 - 7 (thứ 2)

 

8

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  16 - 8 (thứ 2)

  25 - 8 (thứ 4)

9

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 9  (thứ 4)

  27 - 9  (thứ 2)

10

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 10 (thứ 6)

  25 - 10 (thứ 2)

11

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 11 (thứ 2)

  25 - 11 (thứ 5)

12

     Ông Lê Văn Tú

 Chủ tịch UBND thành phố

  15 - 12 (thứ 4)

  27 - 12 (thứ 2)

           - Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2021 phải có lãnh đạo của Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu).

          - Ban tiếp công dân UBND thành phố, tiếp công dân tất cả các ngày làm việc.

          2. Thời gian tiếp công dân:

          Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

          3. Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố.

          UBND thành phố Sầm Sơn thông báo lịch tiếp công dân để công dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, liên hệ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- Thanh tra tỉnh (Để báo cáo);

- VP Tiếp công dân UBND tỉnh (Để báo cáo);

- TT Thành ủy, HĐND (Để báo cáo);

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố;

- Các phòng ban Thành ủy, UBND thành phố;

- Các cơ quan, đơn vị thành phố;

- UBND các xã, phường;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Lê Văn Tú