Lịch tiếp dân

100%

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ SẦM SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:     /UBND-T.Tr          Sầm Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn năm 2012
 
          Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998, sửa đổi bố sung năm 2004, năm 2005;
          Căn cứ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
          Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND Thị xã như sau:
          I. Lịch tiếp công dân.
          1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tiếp công dân hàng tháng:
 
STT
Thứ, ngày, tháng
Người tiếp
Chức vụ
 
Tháng
1
Thứ 6 ngày 06/01
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 20/01
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
2
Thứ 6 ngày 03/02
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 17/02
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
3
Thứ 6 ngày 02/3
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 23/3
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
4
Thứ 6 ngày 06/4
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 27/4
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
 
Tháng
5
Thứ 6 ngày 11/5
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 25/5
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
6
Thứ 6 ngày 08/6
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 22/6
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
7
Thứ 6 ngày 06/7
 
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 20/7
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
8
Thứ 6 ngày 03/8
 
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 24/8
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
 
Tháng
9
Thứ 6 ngày 07/9
 
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 21/9
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
10
Thứ 6 ngày 05/10
 
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 1910
 
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
 
Tháng
11
Thứ 6 ngày 02/11
 
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 23/11
 
Vũ Đình Quế
 
Chủ tịch UBND
 
Tháng
12
Thứ 6 ngày 07/12
 
Hoàng Văn Truyền
 
Phó chủ tịch UBND
Thứ 6 ngày 21/12
Hoàng Khắc Nhu
 
Phó chủ tịch UBND
          
              2. Thanh tra Thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND Thị xã tiếp công dân tất cả các ngày làm việc.
II. Thời gian và địa điểm tiếp công dân:
1. Địa điểm:
- Lãnh đạo Thị xã, Thanh tra Thị xã tại Phòng tiếp dân UBND Thị xã.
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND Thị xã tiếp dân tại phòng làm việc của phòng và theo yêu của lãnh đạo UBND.
2. Thời gian: Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.
Căn cứ nội dung, yêu cầu cụ thể của buổi tiếp  công dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thị xã yêu cầu các cơ quan tham mưu, bộ phận tiếp công dân UBND Thị xã cùng tham gia./.

                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                          Vũ Đình Quế