Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Lịch tiếp dân

100%

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ SẦM SƠN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:   5298  /TB-UBND                                              Sầm Sơn, ngày 27   tháng  12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2019

 

          Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số: 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

          Căn cứ Thông báo số 224/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2019.

          UBND thành phố Sầm Sơn Thông báo lịch tiếp Công dân năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

          1. Lịch tiếp công dân: Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân một tháng 2 lần. Cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 01 (thứ 3)

  25 - 01 (thứ 6)

2

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 02 (thứ 6)

  25 - 02 (thứ 2)

3

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 03 (thứ 6)

  25 - 03 (thứ 2)

4

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 4  (thứ 2)

  25 - 4  (thứ 5)

5

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 5 (thứ 4)

  24 - 5 (thứ 6)

6

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  17 - 6  (thứ 2)

  25 - 6 (thứ 3)

7

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 7 (thứ 2)

  25 - 7 (thứ 5)

 

8

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 8 (thứ 5)

  26 - 8 (thứ 2)

9

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  16 - 9  (thứ 2)

  25 - 9  (thứ 4)

10

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 10 (thứ 3)

  25 - 10 (thứ 6)

11

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  15 - 11 (thứ 6)

  25 - 11 (thứ 2)

12

 

Ông Lương Tất Thắng

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

  16 - 12 (thứ 2)

  25 - 12 (thứ 4)

          - Căn cứ nội dung, yêu cầu cụ thể của buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan tham mưu, Ban tiếp công dân UBND thành phố cùng tham gia.

          - Ban tiếp công dân UBND thành phố, tiếp công dân tất cả các ngày làm việc.

          2. Thời gian tiếp công dân:

          Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

          3. Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố.

          UBND thành phố Sầm Sơn thông báo lịch tiếp công dân để công dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, liên hệ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- Thanh tra tỉnh (Để báo cáo);

- VP Tiếp công dân UBND tỉnh (Để báo cáo);

- TT Thành ủy, HĐND (Để báo cáo);

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố;

- Các phòng ban Thành ủy, UBND thành phố;

- Các cơ quan, đơn vị thành phố;

- UBND các xã, phường;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Lương Tất Thắng