Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5751/TB-UBND 26/11/2021 Công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
5750/TB-UBND 26/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5749/TB-UBND 26/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
5724/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
5588/TB-UBND 16/11/2021 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021
5503/TB-UBND 11/11/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5349/KH-UBND 05/11/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đợt 11 năm 2021
5344/KH-UBND 05/11/2021 KẾ HOẠCH Phòng, chống tại nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
6767/QĐ-UBND 04/11/2021 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn
5161/KH-UBND 26/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
839/PA-BQLDA 25/10/2021 Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn năm 2021.
844/TB-QLDA 25/10/2021 Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn năm 2021.
42/TB-VP 18/10/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4395/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch phát triển thương hiệu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
4272/KH-UBND 13/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đợt 6 năm 2021
1 2 3 4 5 6