Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thành phố Sầm Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3396/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2020
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 175-KH/TU ngày 31/10/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KH/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống