Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
389 người đang online

Thị xã Sầm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

100%

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Ban Tổ chức Thị ủy thường xuyên rà soát, bổ sung cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đưa vào diện quy hoạch, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị.

 

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Trường Sơn (thị xã Sầm Sơn) hướng dẫn công dân làm hồ sơ, thủ tục hành chính.

    Thị ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ chưa đạt chuẩn tại các phường, xã. Để tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm học tập, ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và tỉnh, hàng năm thị xã đều dành một nguồn ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh; các cơ quan, đơn vị đều hỗ trợ thêm kinh phí mua tài liệu, đi thực tế... cho cán bộ đi học. Ngoài ra, thị ủy, UBND thị xã còn thường xuyên phối hợp với một số trường đại học, các cơ sở đào tạo của Trung ương đóng trên địa bàn và của tỉnh, gửi một số cán bộ tham gia học các chuyên ngành, các lĩnh vực còn thiếu để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những định hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, từ năm 2006 đến tháng 7-2011, thị xã Sầm Sơn đã có gần 180 cán bộ được theo học các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 26 cán bộ trong diện quy hoạch đã và đang học cao cấp lý luận chính trị; gần 600 lượt cán bộ được bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước, quốc phòng – an ninh, nghiệp vụ xây dựng Đảng, công tác chi bộ... Đến nay 100% cán bộ các phường, xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 13 cán bộ chủ chốt có trình độ đại học (tại chức).

   Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, tháng 5-2008, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng đề án về việc điều động, luân chuyển cán bộ, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp, bảo đảm tính ổn định, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ được rèn luyện thử thách có cơ hội cọ sát với thực tiễn để nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt. Thực hiện đề án, ban thường vụ đã điều động, luân chuyển 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 5 đồng chí được tăng cường về cơ cở. Nhìn chung những cán bộ được luân chuyển đều phát huy được vai trò, vị trí là trung tâm đoàn kết, góp phần cùng với cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm được giao. Đến nay một số đồng chí sau khi luân chuyển, điều động đã được bầu vào Ban Thường vụ Thị ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 và hiện đang giữ vị trí chủ chốt tại một số ban xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền.

   Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, do làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đến nay đội ngũ cán bộ từ thị xã đến các phường, xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, có nhiều cố gắng được đề bạt, bố trí, sử dụng hợp lý, đã phát huy được năng lực, sở trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. Khi công tác cán bộ đã được quan tâm đúng mức, mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế tại cơ sở, mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đưa thị xã Sầm Sơn ngày càng phát triển.

Cao Sỹ Thanh
Theo Báo Thanh Hoá điện tử

 

°