2112 người đang online

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ SẦM SƠN

100%

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
 1  Vũ Thị Suất  Chủ tịch      
 2  Trần Văn Mười  Phó Chủ tịch      
3 Trịnh Quang Huy  Phó Chủ tịch      

°