UBND thành phố Sầm Sơn: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2023

Sáng ngày 8-11, UBND thành phố tổ chức hội nghị truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc tiểu dự án 2, dự án số 6 Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Toàn cảnh hội nghị

                Tham dự hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND, cán bộ chính sách, các đoàn thể xã, phường và đội ngũ Bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội Phụ nữ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Đình Thịnh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội truyền thông về các dự án giảm nghèo

        Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố và Ngân hàng chính sách xã hội Sầm Sơn đã truyền thông về mục tiêu, chỉ tiêu dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện và các chính sách ưu đãi vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình của Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 -2025.

Các đại biểu dự hội nghị truyền thông về công tác giảm nghèo

        Thông qua hội nghị truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Nguyễn Hiền