Phòng Tư pháp thành phố Sầm Sơn : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, thời gian qua, Phòng Tư Pháp tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường tăng cường công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền trực quan hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.          

        Tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật phục vụ các mục tiêu chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phòng Tư pháp thành phố đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao và Du lịch thành phố xây dựng nội dung nội dung tuyên truyền theo chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Trong đó, tập trung tăng thời lượng tuyên truyền luật doanh nghiệp,; Luật đất đai, Luật dân sự, Luật trợ giúp pháp lý... 

        Bên cạnh đó, tại các xã, phường đã tập trung tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh từ phường đến thôn, khu phố về các nội dung văn bản pháp luật, các quy định của địa phương; lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong các hội nghị, cuộc họp; treo gần 100 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam tại các tuyến đường chính, khu dân cư và trước cổng các công sở và các trường học.

Băng zôn tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam được các đơn vị, địa phương treo tại các tuyến đường chính.

        Thông qua công tác tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến Pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Băng Thanh