Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     THÀNH UỶ SẦM SƠN

                   *

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ,

BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ SẦM SƠN

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Chức vụ,

đơn vị công tác

I- BAN THƯỜNG VỤ

1

  Mai Xuân Liêm

15/02/1974 Thạch Thành

  Bí thư Thành ủy Sầm Sơn

2

  Võ Mạnh Sơn

13/7/1971

Thành phố  Thanh Hóa

  Phó Bí thư  Thường trực  Thành ủy

3

  Trương Văn Vang

10/10/1958

Hoằng Hóa

  TV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

4

  Vũ Thị Suất

12/8/1968

Quảng  Tiến

  TV, Trưởng ban  Tổ chức Thành ủy

5

  Vũ Thị Thủy

13/7/1969

Quảng Tiến

  TV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ

6

  Lê Trung Sơn

26/10/1969

Trường Sơn

  TV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

7

  Lê Việt Cường

15/10/1972

Trung Sơn

  TV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

8

  Lê Ngọc Chiến

08/01/1967

Hoằng Hóa

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

9

  Phạm Văn Tuấn

27/02/1976

Bình Minh

Tĩnh Gia

  TV, PCT UBND thành phố

10

  Trần Thanh Bình

05/3/1967

Thái Bình

 TV, Chỉ huy trưởng BCH  Quân sự thành phố

11  Đặng Đình Tại      TV, Trưởng Công an thành phố

II- BAN CHẤP HÀNH

12

  Hoàng Khắc Nhu

02/02/1959

Nam Định

 TUV, Phó Chủ tịch  UBND thành phố

13

  Lê Ngọc Khanh

15/10/1979

Trung Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn

14

  Phạm Xuân Trưởng

19/7/1971

Vĩnh Lộc

 TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức  Thành ủy

15

  Lê Doãn Lương

13/4/1976

Quảng Cư

 TUV, Phó CN UBKT

16

  Đào Thị Lý

20/12/1971

Yên Định

 TUV, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố

17

  Phạm Gia Ất

02/01/1966

Quảng  Cư

 TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

18

  Vũ Đình Dinh

10/6/1958

Quảng  Cư

 TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

19

  Nguyễn Thị Thanh

10/02/1978

Quảng Tiến

 TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

20

  Nguyễn Văn Khoa

12/01/1972

Quảng Tiến

 TUV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố

21

  Nguyễn Minh Tâm

15/11/1982

Quảng Tiến

 TUV, Bí thư Thành đoàn Sầm Sơn

22

  Lưu Hùng Sơn

13/10/1974

Hậu Lộc

 TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy

23

  Hoàng Trung Kiên

15/8/1962

Thiệu Hóa

 TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo

24

  Nguyễn Ngọc Vui

3/02/1960

Hoằng Hóa

 TUV, Chánh Thanh tra, UBND thành phố

25

  Văn Đình Trung

4/05/1958

Bắc Sơn

 TUV, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, UBND thành phố

26

  Nguyễn Trọng Dương

9/9/1965

Hoằng Hóa

 TUV, Trưởng phòng Nội vụ, UBND thành phố

27

  Nguyễn Ngọc Bích

18/12/1966

Hoằng Hóa

 TUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố

28

  Bùi Thế Huệ

25/02/1960

Triệu Sơn

 TUV, Bí thư Chi bộ  VKS ND thành phố

29

  Hoàng Tuấn Hùng

18/6/1962

Hoằng Hóa

 TUV, Bí thư Đảng ủy Chi cục  Thuế Sầm Sơn

30

  Phan Viết Linh

26/6/1974

Trường Sơn

 TUV, Phó Bí thư Đảng ủy, GĐ Công ty CP MT ĐT và DV - DL

31

  Ngô Hữu Biên

01/4/1973

Quảng Cư

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Cư

32

  Vũ Thị Hoa

14/01/1970

Trường Sơn

 TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

33

  Vũ Đình Thịnh

16/6/1967

Quảng  Tiến

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến

34

  Cao Văn Hùng

6/8/1968

Trường Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường  Trường Sơn

35

  Trịnh Tứ Hiệp

8/3/1968

Trung Sơn

 TUV, Bí thư Đảng ủy phường  Trung Sơn

 

Văn phòng Thị ủy Sầm Sơn