QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN, Nhiệm kỳ 2021-2026

 

(Theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND, ngày 30/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn)