Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

 

(Theo Quyết định số 5015/QĐ-UBND, ngày 30/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn)