Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Khai mạc huấn luyện cán bộ khung dự bị động viên năm 2019.

Sáng ngày 13/8, tại Trung tâm huấn luyện E 762, Ban Chỉ huy quân sự thành phố khai mạc huấn luyện cán bộ khung dự bị động viên năm 2019.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức huấn luyện cán bộ khung dự bị động viên năm 2019.

          Trong thời gian 15 ngày (từ 13/8 đến 27/8), gần 80 sỹ quan, hạ sỹ quan khung B thuộc Tiểu đoàn Dự bị động viên thành phố sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung: Giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống , nhiệm vụ của đơn vị; giới thiệu một số động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi năm 2014; những nội dung về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của quân đội mỹ và đồng minh; nội dung, phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới…

          Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hành chỉ huy của đội ngũ cán bộ trong Tiểu đoàn dự bị động viên thành phố; luyện tập cho chiến sỹ phân đội về động tác, tác phong trong huấn luyện, chiến đấu, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phương Xoan