117 người đang online

Lịch tiếp dân

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố năm 2023

 

        Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

        Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số: 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

        Căn cứ Thông báo số 195/TB-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023

        UBND thành phố Sầm Sơn Thông báo lịch tiếp Công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

        1. Lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

16 - 01 (thứ 2)

25 - 01 (thứ 4)

2

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 02 (thứ 4)

27 - 02 (thứ 2)

3

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 03 (thứ 4)

27 - 03 (thứ 2)

4

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

17 - 4 (thứ 2)

25 - 4 (thứ 3)

5

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 5 (thứ 2)

25 - 5 (thứ 5)

6

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 6 (thứ 5)

26 - 6 (thứ 2)

7

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

17 - 7 (thứ 2)

25 - 7 (thứ 3)

8

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 8 (thứ 3)

25 - 8 (thứ 6)

9

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 9 (thứ 6)

25 - 9 (thứ 2)

10

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

16 - 10 (thứ 2)

25 - 10 (thứ 4)

11

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 11 (thứ 4)

27 - 11 (thứ 2)

12

Ông Lê Văn Tú

 

Chủ tịch UBND thành phố

 

15 - 12 (thứ 6)

25 - 12 (thứ 2)

        - Trong trường hợp Chủ tịch UBND thành phố bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân.

        - Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2023 phải có lãnh đạo của Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu).

        - Ban tiếp công dân UBND thành phố, tiếp công dân tất cả các ngày làm việc.

        2. Thời gian tiếp công dân:

        Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

        3. Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố.

        UBND thành phố Sầm Sơn thông báo lịch tiếp công dân để công dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, liên hệ./.

°